Generalforsamling - Generalforsamling 2021

Onsdag d. 20. oktober 2021

                             Generalforsamling Ulvshale-Fællesskov Digelag,

                                                 lørdag den 18. sept. 2021

 

                                                    Møns hallen kl. 10.00

Beretning for 2019/2020:  

  1. Præsentation af bestyrelsen og dens rådgivere.

 

Bestyrelsen består af Kirsten Overgaard, formand og Jan Petersen, kasserer (valgt 2017), Bjarne Jensen udtrådt (valgt 2019) Bjarnes suppleant Lars Isak ønsker ikke af arbejdsmæssige årsager at fortsætte i bestyrelsen.

 

Digelaget har 2 rådgivere tilknyttet:

 

Rådgivende ingeniør Svend-Aage Sørensen er rådgivende og projekterende omkring dige sikring.

 

Landinspektør Henrik Plenge fra Landinspektørfirmaet LE 34 er Digelagets landinspektør. I henhold til vedtægterne fastsættes det bidrag, der skal betales til katastrofefonden af en landinspektør. Henrik Plenge gennemgår hvert år vores område for ny- og tilbygninger og fastsætter i henhold til vedtægterne bidraget. Bidraget er afhængig af, hvilken kote ens bygning ligger på, og bidraget betales over 10 år.

 

Kystdirektoratet er den besluttende myndighed for dele af Kystbeskyttelsen.

 

Vordingborg kommune er tilsynsmyndighed i forhold til vores diger. Samtidig har kommunerne i sept. 2018 overtaget dele af myndighedsopgaverne fra Kystdirektoratet.

Vordingborg kommune har således 2 kasketter på, nemlig både som tilsynsmyndighed og som besluttende myndighed.

 

Corona en har selvfølgelig også sat sit præg på bestyrelsens arbejde. Vi har ikke afholdt bestyrelsesmøder, hvor vi har mødtes ansigt til ansigt, da vi jo selvfølgelig har efterkommet Corona-retningslinjerne, men har via telefonen sørget for de driftsmæssige forhold.

 

 

  1. Kystsikring.

 

Nogle af jer husker formodentlig den voldsomme storm og det voldsomme højvande, som vi havde den 4. januar 2017. Alle vores diger modstod stormen, men forstranden ved Ulvshalevej blev kraftigt angrebet, og på en strækning på ca. 350 meter blev forstranden reduceret med i gennemsnit 8 meter.

 

På sidst afholdte ordinære generalforsamling, som var i april 2019 annoncerede jeg, at vi havde fået et mundtlig tilsagn fra Vordingborg kommune om, at vi kunne få tilladelse til at kystsikre i form af en digefodsforstærkning på denne strækning på forstranden ved Ulvshalevej.

 

Det har været et meget, meget langt forløb fra stormen åd forstranden til at digefodsforstærkningen var færdig. På generalforsamlingen i 2017 præsenterede vi projektet for generalforsamlingen, som gav os tilladelse til at igangsætte projektet. Først fik vi afslag på kystsikringsprojektet fra Kystdirektoratet, så fik vi afslag på anken, så flytter vi myndighed fra stat til kommune, så skal Vordingborg kommune klædes på til at håndtere sin myndighedsgodkendelse – og nu står digefodsforstærkningen der – og her i 2021 kan i med tilbagevirkende kraft godkende regnskabet for projektet, som regnskabsmæssigt blev afsluttet i 2019.

 

Den skade, der skete på forstranden, er at karakterisere som en 100-årshændelse, hvorfor beløbet på de1.5 mio. kr. er afholdt af katastrofefonden. Lige netop katastrofefonden er beregnet til at skulle anvendes ved katastrofer og ikke til ordinær kystsikring.

 

 

  1. Forbedringer og vedligehold.

 

Siden sidste generalforsamling har vi fået etableret 2 nye trapper. Begge trapper et opsat på Ulvshalevej. Vi fandt at begge trapper var nødvendige for at sikre adgangen til stranden, og for at undgå at folk lavede deres egen vej ned over diget. De kostede, som det fremgår af regnskabet, 75.000 kr.

 

Vi har tidligere fjernet rådne bomme og gelændere ved dige overgangene, så ingen kom til skade. Bommene og gelænderne er nu igen kommet op. Og så vidt vi har kunnet se, har det reduceret trafikken på diget.

 

I 2020 og i år har vi tilladt Vordingborg kommune at høste frø fra forstranden ved Ulvshalevej og dele af det østligste dige. EU har i samarbejde med Vordingborg kommune igangsat et stort naturprojekt på Knudshoved og for at få en righoldig vegetation har de anvendt frø fra vores arealer. Antallet af frø på vores dige arealer er så stort, at det ikke har betydning for vores vegetation.

 

 

  1. Henvendelser fra grundejere

 

Jeg har haft flere henvendelser fra sommerhusejere, som er bekymrede for klimaet og

dets indvirkning på vores kystbeskyttelse – specielt om den er sikker nok.

 

Historisk set så knytter vores dige anlæg sig tilbage til stormfloden i 1872.

I november 1872 ramte en stormflod store dele af Danmark- Stormfloden var forårsaget af

en voldsom storm fra nordøst, og den pressede med orkanstyrke store vandmængder

fra Østersøen mod de østvendte kyster. Særlig ramt blev Lolland og Falster, men også

Møn fik sin del af kagen. Vandet steg til 3 meter over daglig vande.

 

Vores diger blev opført i 1875 og er dimensioneret til at kunne modstå en vandstandsstigning

som i 1872 – nemlig 3 meter. Vores diger har en digekronekote på 330, så der er lige 30 cm i overhead.

 

Alle vores diger holder deres kote og mere til – specielt langs Kristtjørnvej er diget oppe på ca. 430.

 

Vores kystbeskyttelse er formelt set i orden, men vi kan naturligvis altid optimere anlæggene.

 

I 2020 blev Kystdirektoratet færdige med deres nye værktøj Kystplanlægger, som er en risikokortlægning frem til 2120. Og den indeholder vejledende strategier og forslag til,

hvordan man skal håndtere oversvømmelser og erosion.

 

I Kystplanlæggeren kan man gå specifikt ind på RISIKOKORT for vores område:

Ulvshale strand og Fællesskov, i alt en strækning på 2, 9 km og se på hvilke udfordringer vi har.

 

På Risikokortene kan man se med et tidsperspektiv på 20 år, 50 år og 100 år.

 

Set inden for et tidsperspektiv på 20, 50 og 100 år siger rapporten,

at der er meget lav risiko for oversvømmelse.

 

På 20 års sigt er der også lav risiko for erosion, men om 50 år begynder der visse steder at være høj risiko for erosion og endnu flere steder i 100 års perspektivet.

 

Rapporten indeholder et konkret forslag nemlig at beskytte med et klitlandskab,

som angiveligt skulle kunne standse kysttilbagerykningen og svække bølgeenergien.

 

Bestyrelsen vil i samråd med den rådgivende ingeniør og Vordingborg kommune se nærmere på Kystdirektoratets anbefaling for vores område.

 

Som jeg fremførte på generalforsamlingen sidste år, kan vi ikke gå i gang - hverken i dag eller i morgen - med at fortsætte rækken af bølgebrydere, da det kræver en stor kapital, men vi kan begynde at overveje og beregne, hvor det er mest hensigtsmæssigt at forstærke kystsikringen.

 

Lige nu har vi til kystsikring henlagt 1.1 mio kr., og ifølge budgettet vil vi til og med 2023 henlægge yderligere 2.025.000 lr. Så vi har altså i alt henlagt 3.125.000 når vi har passeret 2023.

Desuden har vi mulighed for at låne i katastrofefonden. Lån i katastrofefonden kræver kommunalbestyrelsens tilladelse. Desuden skal vi afdrage beløbet over max. 7 år.

 

Men på indeværende tidspunkt kan vi konstatere – såfremt Kystdirektoratets analyse er retvisende, at risikoen for oversvømmelse af vores område er lav.

Men det skal jo ikke få os til at sidde på hænderne, tværtimod. Derimod giver det os tid til at træffe nogle fornuftige og hensigtsmæssige beslutninger.      

 

 

  1. Bestyrelsen

 

Bestyrelsen har i mands minde bestået af 3 personer, som vælges for 3 år ad gangen.

Det har betydet en rigtig god kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Og rent praktisk er det uhyre nemt at samle 3 personer.

Men vi oplevede i forbindelse med Bjarnes sygdom og udtræden af bestyrelsen, at en bestyrelse på 3 personer er en sårbar enhed.

 

Særligt foranlediget af Michael Lippert har bestyrelsen drøftet muligheden for at udvide bestyrelsen til 5 personer for at gøre bestyrelsen mindre sårbar.

Alternativ til en udvidelse af bestyrelsen er at aktivere suppleanterne, således at de agerer på lige fod med bestyrelsen – dog selvfølgelig uden stemmeret.

 

Rent formelt kræver en udvidelse af bestyrelsen en vedtægtsændring og to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger.

 

Da det jo er generalforsamlingen, der er Digelagets øverste organ, vil vi gerne høre hvad generalforsamlingen mener om at udvide bestyrelsen fra 3 til 5 personer.

 

Jeg ser frem til, at vi forhåbentlig til næste år kan afholde en ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen i 2022 afholdes ifølge vedtægterne i april måned.

Men Corona og andre smitsomme infektioner er desværre ikke et overstået kapitel, men vi må håbe at det også vinteren over lykkes at holde Danmark åbent

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Jan Petersen blev valgt ved generalforsamlingen i 2017 og skulle have været på valg ved generalforsamlingen i 2020, men på grund af Corona fortsatte Jan i bestyrelsen nok et år. Jan Petersen har valgt at takke af som bestyrelsesmedlem efter en mangeårig indsats i bestyrelsen.

 

For at fortsætte valgrækkefølgen vælges nye medlemmer for den resterende valgperiode af den udtrådte bestyrelsesmedlem.

 

Til den ledige plads i bestyrelsen foreslår vi Dorte Egestad, som bor på Møn og har sommerhus på Kristtjørnvej 23. Vælges for 2 år.

 

Bjarne Jensen blev valgt til bestyrelsen i 2019, men måtte udtræde af bestyrelsen

pga. af sygdom.

 

Til den ledige plads i bestyrelsen foreslår vi Michael Lippert, og har sommerhus på Fælleskov Strandvej 23. Vælges for 1 år.

 

Kirsten Overgaard blev valgt i 2018, og er således på valg i år.

 

Kirsten Overgaard vil gerne genvælges.

 

 

  1. Valg af suppleanter.

 

Suppleanterne er personlige suppleanter.

 

Bestyrelsen foreslår Ege Sass Frandsen  som suppleant for Kirsten Overgaard.

Ege har sommerhus på Fællesskov Strandvej 12.

 

Bestyrelsen foreslår Ole Lie som suppleant for Dorte Egestad.

Ole bor her på Møn og har sommerhus på Strandskadevej 5.

 

Bestyrelsen vil gerne høre om nogen i forsamlingen har lyst til at påtage sig suppleant hvervet og indgå i bestyrelsesarbejdet.