GENERALFORSAMLING - Generalforsamling 2021

Onsdag d. 20. oktober 2021

               Referat af ordinær generalforsamling i Ulvshale- Fællesskov Digelag

                                           lørdag den 18. september 2021

                                   Møns Hallerne, Platanvej 40, 4780 Stege

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent  

Tony Nielsen, Klitrosevej 9, blev valgt til dirigent. Jens Mikkelsen, Fællesskov Strandvej 18, blev valgt til referent.

 

49 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med mail af 24.august 2021, hvilket var mere end 14 dage før. Generalforsamlingen var således lovlig. At generalforsamlingen først blev afholdt nu og ikke i april skyldtes Corona-krisen.

 

2. Beretning

Formanden aflagde beretning. (Beretningen er lagt som selvstændigt dokument.)

 

Formanden bad om en tilkendegivelse af holdningen til overvejelserne om at udvide bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer.

 

Ved håndsoprækning var der stort flertal for at udvide bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer.

Dette kræver ændring af vedtægten.

 

Michael Lund, Ulvshalevej 134, gjorde opmærksom på et svagt punkt på diget, der hvor Ulvshalevej drejer. Rikke Capaldi, Tokmosevej 32, gjorde opmærksom på, at den vestligste bølgebryder var ret kort. Formanden bekræftede dette. I 2013 blev bølgebryder nr. 2 fra vest forlænget, så den svarer til de 3 bølgebrydere øst herfor. Bestyrelsen er opmærksom på, at dette område er et svagt punkt og vil gøre noget ved det. Der blev i den forbindelse bedt om planer for forbedring af digernes beskyttelse. Formanden lovede, at der vil komme en samlet plan på næste generalforsamling i april 2022.

Lone Hemmingsen, Husmændenes Vej 16, spurgte, hvorfor græsset på diget bliver slået. Formanden oplyste, at det er for at forhindre flerårig vegetation i at brede sig.

Anne Eversby, Havlitvej 3, bad om bedre adgang over diget for personer med rollator og/eller barnevogn. Hun havde været i kontakt med kommunen, der havde henvist til digelaget. Hendes ønske blev støttet af flere. Formanden oplyste, at det ikke er digelagets opgave, men at det er kommunens ansvar at skaffe adgang for rollatorer og barnevogne.

 

Paul Klarskov, Kristtjørnvej 22, havde bemærket, at der nu blev givet tilladelse til høfder vinkelret på kysten, i stedet for bølgebrydere parallelt med kysten. Formanden havde ikke viden om dette.

 

Christa Boysen-Ødegaard, Vibevej 12, spurgte om det var tilladt at grave marehalm op på diget eller forstranden. Kassereren oplyste, at det må man ikke.

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

 

3. Godkendelse af revideret regnskab 2020

Kassereren gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev ved håndsoprækning godkendt med overvældende majoritet.

 

4. Forelæggelse af budget for 2021   

Kassereren gennemgik budgettet.

Ingen bemærkninger. Budgettet blev taget til efterretning.

 

5. Forslag fra interessenter 

Lars Serritzlew, Fællesskov Strandvej 5, gjorde opmærksom på, at han til generalforsamlingen i 2020 havde stillet forslag om, at græsset på diget kun blev slået 1 gang om året - i september. Formanden beklagede, at hun ikke havde husket at få dette forslag med. Hun kunne oplyse, at praksis nu var ændret, så græsset kun slås 1 gang – i eftersommeren.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Jan Petersen skulle have været genvalgt i 2020. Han ønskede efter 13 år i bestyrelsen ikke at fortsætte. I hans sted blev Dorte Egestad, Kristtjørnvej 23, valgt for 2 år.

 

 

I forbindelse med at Bjarne Jensen blev syg og senere solgte sit sommerhus,

indtrådte hans suppleant Lars Isak Jensen, Vibevej 7. Af arbejdsmæssige årsager ønsker han ikke at forsætte i bestyrelsen. I hans sted blev Michael Lippert, Fællesskov Strandvej 23, valgt for 1 år.

 

Kirsten Overgaard var på valg og blev genvalgt for 3 år.

 

7. Valg af suppleanter 

Ole Lie, Strandskadevej 5, blev valgt som suppleant for Dorte Egestad for 2 år.

 

Betty Hemmingsen, Ulvshalevej 193, blev valgt som suppleant for Michael Lippert for 1 år.

 

Ege Lau Frandsen, Fællesskov Strandvej 12, blev valgt som suppleant for Kirsten Overgaard for 3 år.

 

8. Valg af revisor - Bestyrelsen foreslår genvalg af Øernes Revision

Øernes Revision blev genvalgt som revisor – for 1 år.

 

9. Eventuelt  

Kate Andersen, Havtornvej 13, oplyste, at ved højvande kunne hun ikke komme tørskoet forbi trappen ved Husmændenes Vej. Kassereren oplyste, at bestyrelsen arbejder på at få løst dette problem.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Generalforsamling 18. september 2021

 

            Tony Nielsen                                                   Jens Mikkelsen

             Dirigent                                                            Referent