GENERALFORSAMLING - Referat fra generalforsamlingen 2022

Torsdag d. 5. maj 2022

 

Referat af ordinær generalforsamling i Ulvshale-Fællesskov Digelag lørdag den 30. april 2022 i Thorsvang Samler museum, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent og referent

Tony Nielsen, Klitrosevej 9, blev valgt til dirigent. Jens Mikkelsen, Fællesskov Strandvej 18, blev valgt til referent. Sanne Vallebo, Klitrosevej 4, og Kate Andersen, Havtornvej 13, blev valgt til stemmetællere.

 

35 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med mail af 7. april 2022, hvilket var mere end 14 dage før afholdelse inden udgangen af april. Generalforsamlingen var således lovlig.

 

2. Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år 

Formanden Kirsten Overgaard aflagde beretningen. (Beretningen vedhæftet )

 

Download: Formandens beretning på ordinær generalforsamling den 30. april 2022 (pdf - 70 kb)

Formanden konkluderede, at digernes tilstand er god. Efter dige gennemgang med Ingeniør Svend-Åge Sørensen i marts måned. 

 

Ole Jørgensen, Bøndernes Vej 19, klagede over, at der blev anbragt havemøbler på diget, og at græsset blev slået på privat initiativ. Formanden beklagede det også, men bestyrelsen kunne ikke forbyde det, men kun henstille.

 

Jesper Lund, Ulvshalevej 134, spurgte om den forventede udvikling for bølgebryder 1 (den vestligste), der er kortere end de øvrige. Formanden oplyste, at bølgebryder 1 er strandens “Dark Horse”. For at forstærke var der blevet udlagt 10.000 m3 sand. Det forsvandt. Så var der blevet udlagt sten og sand. Det forsvandt også. Bølgebryder 1 bliver først forlænget, når de ny bølgebrydere skal anlægges. Jesper Lund: Hvornår sker det? Kassereren svarede, at der sker forhåbentligt indenfor en 5 års periode såfremt økonomien tilader det alt går planmæssigt.

 

Skiltningen ved overgangene over diget blev drøftet. De grønne skilte er for lave og piktogrammerne er ikke forståelige for alle. Der kunne på oplysende plancher informeres om, hvad et dige er og om, hvordan man opfører sig. Kassereren var enig i, at skiltene burde fornyes. Ny sommerhusejere burde orienteres af ejendomsmæglerne. Lejere burde orienteres af udlejerne.

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

 

3. Godkendelse af revideret regnskab 2021  

Kassereren Michael Lippert forelagde regnskabet.

Der var betydelige forskelle på gebyrerne i de 4 pengeinstitutter. Der havde været betydelige kurstab på obligationer i 2021. Indkøb af ny obligationer ville først finde sted om 3 – 6 måneder i håb om bedre kurser.

 

Der blev spurgt til edb-omkostninger på 7.500 kr. Kassereren oplyste, at det var udgifter for 2 år. Der blev spurgt til posten bestyrelse. Kassereren oplyste, at hvert bestyrelsesmedlem modtog 5.500 kr. til dækning af kørsel og diverse udgifter.

 

Regnskabet blev herefter godkendt med overvældende majoritet.

 

4. Forelæggelse af budget for 2022  

Kassereren forelagde budgettet.

 

I forbindelse med den forventede udvidelse af bestyrelsen vil betalingen til bestyrelsen blive drøftet. Der er afsat et beløb til forberedelse af anlægget af de ny bølgebrydere. Landinspektørudgifterne i Katastrofefonden er vedtægtsbestemt.

 

Budgettet blev taget til efterretning.

 

5. Behandling af indkomne forslag    

A. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

Bestyrelsesmedlem Dorte Egestad gennemgik § 8. Formanden gennemgik § 9.

Under drøftelserne blev der foreslået enkelte mindre ændringer, der blev vedtaget. Herefter er de samlede ændringer som følger:

 

Ҥ 8, stk. 2:

Inden udgangen af april afholdes ordinær generalforsamling.

Dagsorden skal omfatte

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Forelæggelse af budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Dagsorden kan også indeholde eventuel plan med overslag for ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder efter § 4, stk. 4

Stilles der forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal dagsordenen angive den fulde ordlyd

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.”

 

Ҥ 8, stk. 3:

Den ordinære generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel via e-mail til alle interessenter og opslag på foreningens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 7 dages varsel via e-mail til alle interessenter og opslag på foreningens hjemmeside.

Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingen vedhæftet revideret regnskab.

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når det forlanges af mindst 1/3 af interessenterne.”

 

Ҥ 9, stk. 1:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af og blandt interessenterne.

Medlemmerne vælges for 2 år. I lige år afgår efter tur 3 medlemmer. I ulige år afgår efter tur 2 medlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter.

Genvalg er tilladt.”

 

Ҥ 9, stk. 2:

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.

Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede fysisk eller digitalt.

Beslutninger vedtages med simpelt flertal.

Foreningen tegnes af formand og kasserer.”

 

Ҥ 9, stk. 5:

I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen med en suppleant.”

 

Tilføjelse til § 2 Fortegnelse over lagets anlæg. Stk. 1. A. Diget mellem Klosterskovgård og Ulvshale skov (Det nordre Dige):

“Digefodsforstærkning på forstranden ved Ulvshalevej st. 1615 til st. 1965.

Godkendt af Vordingborg kommune som myndighed 2019.”

 

Disse ændringer blev herefter vedtaget med næsten alle tilstedeværende medlemmers tilslutning.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer   

Formanden redegjorde for bestyrelsens kriterier for at opstille medlemmer og suppleanter. Der skulle gerne være spredning langs Det nordre Dige, og der skulle gerne være beboere på Møn. De opstillede medlemmer og suppleanter opfyldte tilsammen disse kriterier.

Bestyrelsen foreslog de 3 nuværende suppleanter:

Ege Frandsen, Fællesskov Strandvej 12

Betty Hemmingsen, Ulvshalevej 193

Ole Lie, Strandskadevej 5

De blev valgt uden modkandidater.

 

7. Valg af suppleanter  

Bestyrelsen foreslog:

Mette Henriksen, Æblerosevej 2

Alex Friis Hansen, Paradisæblet 81

De blev valgt uden modkandidater.

 

8. Valg af revisor   

Bestyrelsen foreslog genvalg af Øernes revision.

Øernes revision blev genvalgt uden modkandidat.

 

9. Eventuelt    

Der blev klaget over meget tang på stranden. Formanden oplyste, at det ikke vedkom digelaget. Kommunen fjernede tang for 3 år siden, men det var ikke blevet gentaget. Noget tang blev sendt til Læsø, mens resten blev skubbet ud i vandet.

 

Jan Johansen, Spireavej 3, spurgte til digelagets holdning til opstilling af badebroer langs stranden. Formanden oplyste, at det ikke var en opgave for digelaget, men at digelaget ikke havde indvendinger mod, at andre opstillede badebroer. Derimod var det muligt, at kommunen har holdning og reglementer for opstilling af badebroer. Det blev i øvrigt oplyst, at der tidligere år var bygget badebroer i træ, men at de alle var blevet ødelagt af havet.

Samt at en gruppe sommerhusbeboere på Kristtjørnvej i 2021 havde bygget en solid badeponton, der sidste sommer lå udlagt udfor de østlige bølgebrydere.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Dorte Egestad takkede den afgående formand Kirsten Overgaard for hendes indsats som formand i 16 år, hvilket forsamlingen tilsluttede sig med akklamation.