GENERALFORSAMLING - Referat fra Generalforsamling 2023

Torsdag d. 27. april 2023

Referat af ordinær generalforsamling i Ulvshale-Fællesskov Digelag lørdag den 22. april 2023 i Thorsvang Samler museum, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent og referent   

Tony Nielsen, Klitrosevej 9, blev valgt til dirigent. Jens Mikkelsen, Fællesskov Strandvej 18, blev valgt til referent.

 

38 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med mail af 26. marts 2023, hvilket var mere end 14 dage før, til afholdelse inden udgangen af april. Generalforsamlingen var således lovlig.

 

2. Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år  

 

Formanden, Ege Lau Frandsen, Fællesskov Strandvej 12, aflagde beretningen. 

 

Download: Formandens beretning på ordinær generalforsamling den 22. april 2023 (pdf - 76 kb)

 

Erik Jensen, Hortensiavej 12, spurgte om kronekvoterne skulle forhøjes set i lyset af klimaændringerne. Formanden oplyste, at vi beder COWI om i en forundersøgelse at vurdere, hvad der nu er mest hensigtsmæssigt..

 

Jesper Lund, Ulvshalevej 134, var bekymret for den vestligste (korte) bølgebryder, og bad oplyst, hvornår forundersøgelsen var færdig. Formanden forventede, at den ville være færdig om ca. et halvt år.

 

Per Neidel, Vibevej 19, bad oplyst, om de ny grundejere på Strandbakken ville blive medlemmer af digelaget. Formanden oplyste, at Digelaget har undersøgt beskrivelsen i lokalplan 104 for udstykningen hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel. Umiddelbart vil det ikke være muligt at kræve, at Strandbakkens grundejere bliver medlemmer af digelaget.

 

Flere lodsejere gjorde opmærksom på, at der blev parkeret på diget. Formanden oplyste, at bestyrelsen vil overveje situationen. Vordingborg kommune har formentlig også et ansvar. Anne-Marie Jørgensen, Bøndernes Vej 19, foreslog, at diget blev afgrænset med kæder.

 

Rune Andersen, Ribes vej 7, var bekymret for økonomien. Formanden oplyste, at der p.t. ikke var flere bevillinger på finansloven, men der kunne komme nye. Desuden var der mulighed for bevillinger fra fonde.

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

 

3. Godkendelse af revideret regnskab for 2022       

Kassereren, Michael Lippert, Fællesskov Strandvej 23, forelagde regnskabet. Han oplyste supplerende, at ny- og til byggeri havde medført større indtægter i katastrofefonden end budgetteret.  I begyndelsen af 2023 var 740.000 kr. flyttet til Arbejdernes Landsbank fra Møns Bank, så indeståendet nu var under garanti grænsen. Sparekassen Sjælland-Fyn havde tilbagebetalt 8.200 kr., da det var urimeligt, at digelaget blev betragtet som egentlig erhvervsdrivende.

 

Regnskabet blev ved håndsoprækning godkendt med overvældende flertal.

 

4. Forelæggelse af budget for 2023    

Kassereren forelagde budgettet. Indtægterne i katastrofefonden forventedes at blive større end sidste år. Årsagen til de højere budgetteret udgifter på vedligeholdelse af digerne i 2023. Skyldes at ca. 10 lunker på de Søndre Dige ville blive fyldt op med jord, når vejr og tilkørselsforholdene var forsvarlig tør nok. 

 

Budgettet blev taget til efterretning.

 

5. Behandling af indkomne forslag      

Ingen indkomne forslag.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Michael Lippert, Fællesskov Strandvej 23, og Dorte Egestad, Kristtjørnvej 23. De blev genvalgt uden modkandidater.

 

7. Valg af suppleanter     

Bestyrelsen foreslog genvalg af Alex Friis Hansen, Paradisæblet 81, og Mette Henriksen, Æblerosevej 2. De blev genvalgt uden modkandidater.

 

8. Valg af revisor  

Bestyrelsen foreslog genvalg af Øernes Revision.

Øernes Revision blev genvalgt uden modkandidat.

 

9. Eventuelt      

Christa Boysen-Ødegård, Vibevej 12, var utilfreds med, at i forbindelse med nybyggeri havde en landinspektør målt op uden forudgående orientering af hende. Opmålingen skulle bruges til fastsættelse af bidrag til katastrofefonden. Kassereren forklarede proceduren, der styres af kommunen på baggrund af byggetilladelsen. Per Neidel, Vibevej 19, foreslog, at hjemmesiden blev udvidet med information om katastrofefonden. Formanden lovede, at der vil blive lagt information på hjemmesiden.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden,