GENERALFORSAMLING - Referat af Ekstraordinær generalforsamling søndag d. 28. jan. 2024

Tirsdag d. 30. januar 2024

Referat af 2. ekstraordinære generalforsamling i Ulvshale Fællesskov Digelag

(herefter benævnt ”Digelaget”)

 

Mødetidspunkt: Den 28. januar 2024 fra kl. 10.00

 

Mødested: Mønshallerne på Plantanvej 40, 4780 Stege

 

Dagsordenen var:

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Valg af stemmetællere

 

3. Afstemning om accept af lånetilbuddet fra Møns Bank.

 

 

1 VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

 

Bestyrelsesformand Ege Lau Frandsen bød velkommen til den 2. ekstraordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen foreslog advokat Helle Groth som dirigent og Bent Skovgård Nielsen som referent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt.

 

Dirigenten takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i overensstemmelse med Digelagets vedtægter.

 

2. VALG AF STEMMETÆLLERE

 

Som stemmetællere blev følgende valgt enstemmigt af generalforsamlingen.

Steen Bjergaard,

Nils Kofod, 

Per Flemming Christensen, 

Bennie Møller, 

Berit Larsen.

  

3. AFSTEMNING OM ACCEPT AF LÅNETILBUDDET FRA MØNS BANK

 

Digelagets bestyrelse havde genfremsat forslag om afstemning om lånetilbud fra Møns Bank, idet den ekstraordinære generalforsamling den 20. januar 2024 ikke var beslutningsdygtig.

 

Et medlem ønskede at få bekræftet, at afstemningen ikke medførte individuelle tilsagn om låneoptagelse, men alene en mulighed for finansiering, hvilket dirigenten bekræftende.

 

Dirigenten oplyste, at 212 af Digelagets 751 stemmeberettigede medlemmer var fremmødt, herunder 150 personligt og 62 ved fuldmagter.

 

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning.

 

Resultatet af afstemningen var: Ja/nej-stemmer afgivet: 206 stemmer

 

Blanke stemmer afgivet: 2 stemmer

 

Ugyldig stemmer afgivet: 0 stemmer

 

Manglende stemmer

(i forhold til antal fremmødte og fuldmagter): 4 stemmer

 

Ja: 200 stemmer – svarende til 97,09% af ja/nej-stemmerne

 

Nej: 6 stemmer – svarende til 2,91% af ja/nej-stemmerne

 

Forslaget blev således vedtaget, idet den 2. ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

 

 

Ege Lau Frandsen takkede på bestyrelsens vegne for fremmøde og opbakning. Derudover oplyste Ege Lau Frandsen, at referaterne nu vil blive fremsendt til Vordingborg Kommune, idet Vordingborg Kommune skal godkende låneoptagelsen.

 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

 

Generalforsamlingen blev hævet.

 

Som dirigent:

Helle Groth

 

/Referent Bent Skovgård Nielsen

.

 

Download: Referat af 2. ekstra ordinær generalforsamling d. 28. januar 2024 (pdf - 446 kb)