GENERALFORSAMLING - Referat af ordinær generalforsamling 2024

Fredag d. 12. april 2024

Referat af ordinær generalforsamling i Ulvshale -Fællesskov Digelag

(herefter benævnt ”Digelaget”)

 

Mødetidspunkt:      Den 6. april 2024 fra kl. 10.00

 

Mødested:               Mønshallerne  Platanvej 40, 4780 Stege

 

Dagsordenen var:

1.     Valg af dirigent og referent

 

2.     Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år

 

3.     Godkendelse af revideret regnskab 2023

        Øernes revision og registreret revisor Jesper Naur Larsen vil være til stede.

 

4.     Forelæggelse af budget for 2024

 

5.     Behandling af indkomne forslag

 

5.1.  Peter Klagenberg, COWI præsenterer muligheder for Kystsikring af strækningen langs Ulvshalevej (fase 2). Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at COWI går videre med at undersøge muligheder for Kystsikring af strækningen langs Ulvshalevej.

 

5.2     Gennemgang og afstemning af indkomne forslag fra medlemmer – se bilag.

 

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

          a. Ege Lau Frandsen – modtager ikke genvalg

Bestyrelsen anbefaler Pia Stoklund Winther, Ulvshalevej 189

          b.Ole Lie – modtager genvalg

          c.Alex Friis Hansen – modtager genvalg

 

7.       Valg af suppleanter

          Bestyrelsen anbefaler

          a.Per Flemming Christensen, Bøndernes Vej 27

          b.Nina Hemmingsen, Vibevej 15

 

8.       Valg af revisor

          Bestyrelsen foreslår genvalg af Øernes Revision

 

9.       Eventuelt

 

 

1.      Valg af dirigent og referent

1.1 Bestyrelsesformand Ege Lau Frandsen bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

 

1.2 Bestyrelsen foreslog advokat Anders Stoltenberg som dirigent og Jens Mikkelsen som referent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt.

1.3 Dirigenten takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i overensstemmelse med Digelagets vedtægter.

 

1.4 185 deltog i generalforsamlingen. Der var afgivet 57 fuldmagter. I alt 242 stemmeberettigede.

 

1.5 Bestyrelsen foreslog valg af 8 stemmetællere: Jørgen Alfastsen, Nils Kofod, Susanne Jakobsen, Torben Heilesen, Per Flemming Christensen, Bennie Møller, Mette Henriksen og Steen Bjergaard. 

De blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

2.        Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år

2.1 Formanden aflagde beretningen. (Beretningen er lagt som selvstændigt dokument på hjemmesiden.)

 

Et medlem efterlyste referater af de 3 møder med grundejerforeningen. Bestyrelsen oplyste, at der var taget referat af møderne.

 

Et medlem spurgte, om der har været en skadesvurdering ved Ulvshalevej efter blæsevejret i januar måned. Kasserer Michael Lippert oplyste, at der havde været besigtigelse af henholdsvis Cowi og kommune.

 

Et medlem spurgte, om lerpålægningen foran Ulvshalevej var færdigt.

Kasserer Michael Lippert oplyste, at det i store træk var færdigt, man mangler såning af græs, justering af sten og lignende. Kommunen havde besigtiget arbejdet.

 

Et medlem efterlyste handle- og beredskabsplaner ved næste katastrofe. 

Flere spurgte til dige og klitter fra ”Vibevej til det grønne hus”. Bestyrelsen og efterlyste dokumentation om digets opbygning og størrelse for at ansøge om den nødvendige reetablering.

 

Et medlem spurgte til samarbejdet med Vordingborg kommune. Formanden oplyste, at samarbejdet var tilfredsstillende. Kommunen ønskede tilsyneladende ikke at indgå i økonomisk fællesskab. Formanden udtrykte håb om, at det bliver muligt at søge kystpuljer for kommende kystbestyttelsesprojekter

 

Formanden oplyste, at Vordingborg Kommune ikke havde ønsket at være projektleder i straks håndteringen.

 

Et medlem spurgte til muligheden for at søge dispensation i et Natura 2000 område. Formanden svarede, at det er del af dagsordenen at starte processen op. 

             

Et medlem spurgte, om bestyrelsen vurderer, at kommunen som projektleder ville være bedre, hurtigere eller billigere. Formanden svarede, at det var nødvendigt at tage ansvar i den kritiske fase. 

 

Et medlem spurgte til, hvornår lånetilbuddet fra Møns Bank forelå. Kassereren oplyste, at detaljerne i tilbuddet var fortrolige. En nærmere tidsplan følger i løbet af sommeren.

 

Et andet medlem tilkendegav, at det var et meget fordelagtigt tilbud.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

3.     Godkendelse af revideret regnskab 2023

 

3.1. Registreret Revisor Jesper Naur Larsen, Øernes Revision gennemgik regnskabet.

 

Han fremhævede, at de indkøbte sten var optaget til kostpris. De bliver udgiftsført i takt med, at de bliver brugt.

 

Et medlem mente, at anskaffelsen af stenene burde have været forelagt en generalforsamling. Kassereren oplyste, at det var et godt tilbud, der skulle udnyttes hurtigt, og at vi havde sparet ca. 1 mill. kr.

 

På forespørgsel fra et andet medlem kunne kassereren oplyse, at stenene var indkøbt i marts sidste år, altså inden stormen, til brug for anlæggelse af bølgebrydere foran Fællesskov Strandvej.

 

Et medlem spurgte om status vedrørende medlemskab på Strandbakken. Kassereren oplyste, at det endnu ikke var afklaret.

 

Flere medlemmer kritiserede, at advokaterne til den ekstraordinære generalforsamling i november 2023 havde kostet 200.000 kr. Formanden var enig i, at det var alt for dyrt.

 

Et medlem kritiserede, at advokatomkostningerne på kr. 200.000 var opført under 100 års hændelsen. Kassereren oplyste, at bestyrelsen mente det var placeret korrekt.

 

På forespørgsel oplyste kassereren, at der blev etableret rampe for enden af Husmændenes Vej, så maskiner med mere kunne få adgang til stranden.

 

Et medlem var uforstående overfor, at bølgebrydere er en del af genopbygningen. Kassereren oplyste, at det blev behandlet på generalforsamlingen i november som straks håndtering og kystsikring.

 

Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt. 5 undlod at stemme.

 

 

4.          Forelæggelse af budget for 2024

Kassereren forelagde budgettet.

 

Han oplyste, at forhøjelsen af lodsejerbidrag på 900 kr. ville blive opkrævet i august.

 

Når de planlagte anlægsarbejders entreprisesum foreligger, kan lånets størrelse fastsættes. Herefter vil der i juli-august måned komme information om betaling/optagelse af lån. Der vil blive en frist på 30 dage til betaling. Hvis man vælger at låne pengene i de 30 år, vil Vordingborg kommune opkræve tilbagebetalingen via ejendomsbidraget.

 

Et medlem spurgte til prisen for konsulenterne. Kassereren oplyste, at man var meget opmærksomme på udgifterne.

 

Et medlem efterlyste et punkt i dagsordenen vedrørende godkendelse af budget. Kassereren oplyste, at i henhold til vedtægter skal budgettet ikke godkendes, og det fremgår derfor ikke af dagsordenen.

 

Budgettet blev herefter taget til efterretning.

 

 

5.           Behandling af indkomne forslag

 

5.1.        Kystsikring af strækningen langs Ulvshalevej (fase 2)

 

Peter Klagenberg, COWI, gennemgik 12 plancher om muligheder for kystsikringen langs Ulvshalevej og etablering af en ”Idefabrik”. (Plancherne er lagt på hjemmesiden.)

”Idefabrikken” vil bestå i nedsættelse af et udvalg af, der i samarbejde med COWI kan komme med forslag til senere vedtagelse.

 

Adskillige medlemmer havde bemærkninger og spørgsmål til plancherne Der blev bl.a. efterlyst, at der hurtigt skete noget ved Ulvshalevej, at der også var problemer ved Ulvshalebækken, at kommunen burde inddrages noget mere. Per Klagenberg gjorde opmærksom på, at den forrige tilsvarende stormflodshændelse fandt sted i 1904, og at kommunen ikke har penge til et projekt som vores.

 

Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 3 stemte nej og 3 stemte blankt.

 

Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte ”Idefabrikken”. 

 

5.2.         Gennemgang og afstemning af indkomne forslag fra medlemmerne.

 

5.2.1.      Alle sommerhusejere bør være en del af digelaget.

 

Da forslagsstilleren ikke var til stede, blev forslaget præsenteret af et andet medlem. Bestyrelsesmedlem Alex Friis Hansen fandt, at der var gode intentioner i forslaget, men at bestyrelsen alligevel anbefalede, at forslaget blev afvist.

 

Forslaget blev ved håndsoprækning forkastet med et betydeligt flertal.

  

5.2.2.      Stemmerettigheder baseret på antal anparter.

Forslagsstilleren præsenterede forslaget.

Bestyrelsesmedlem Alex Friis Hansen oplyste, at bestyrelsen anbefalede at afvise forslaget. På forespørgsel oplyste han, at 17 medlemmer har mere end 1 anpart.

Forslaget blev ved håndsoprækning forkastet med klart flertal.

 

5.2.3.      Mindretalsbeskyttelse – herunder ændringer af bestyrelsens sammensætning, kvalificeret flertal ved økonomiske beslutninger samt oprettelse af rådgivende udvalg.

Forslagsstilleren præsenterede forslaget.

Bestyrelsesmedlem Alex Friiis Hansen oplyste, at bestyrelsen anbefalede at afvise forslaget. Sanne Vallebo, der er medlem af grundejerforeningens bestyrelse, oplyste, at der intet hemmeligt er i samarbejdet mellem de to foreninger.

Forslaget blev ved håndsoprækning forkastet med betydeligt flertal.

 

5.2.4.      Ændring af tidsfrist for at stille forslag til generalforsamlingen fra 1. februar til 15. marts.

En af forslagsstillerne præsenterede forslaget.

Bestyrelsesmedlem Alex Friis Hansen oplyste, at bestyrelsen anbefalede at afvise forslaget.

Forslaget blev ved håndsoprækning forkastet med betydeligt flertal.

 

5.2.5.      Brevindkaldelse til generalforsamling af ikke-digitale medlemmer.

En af forslagsstillerne præsenterede forslaget.

Bestyrelsesmedlem Alex Friis Hansen oplyste, at ca. 10 medlemmer ikke har oplyst e-mail, og oplyste samtidig, at bestyrelsen anbefalede at afvise forslaget.

Forslaget blev ved håndsoprækning forkastet med betydeligt flertal.

 

5.2.6.     Online deltagelse i digelagets generalforsamlinger.

Forslagsstilleren præsenterede forslaget.

Bestyrelsesmedlem Alex Friis Hansen oplyste, at bestyrelsen gerne ville overveje forslaget, men på nuværende tidspunkt anbefalede at forkaste forslaget,

Forslaget blev ved håndsoprækning forkastet med betydeligt flertal

 

5.2.7.       Fuld transparens og medlemsinddragelse for at sikre enighed om beslutningsgrundlag og øge effektivitet i digelag.

Forslagsstilleren præsenterede forslaget.

Bestyrelsesmedlem Alex Friis

Hansen oplyste, at bestyrelsen anbefalede at forkaste forslaget.

Skriftlig afstemning: 226 afgivne stemmer. 97 JA. 107 NEJ, 22 BLANKE.

Forslaget blev forkastet.

 

5.2.8.      Etablering af bølgebrydere bør stilles i bero indtil resten af området er tilstrækkeligt sikret.

Forslagsstilleren præsenterede forslaget.

Bestyrelsesmedlem Alex Friis Hansen oplyste, at bestyrelsen anbefalede at forkaste forslaget.

Forslaget blev ved håndsoprækning forkastet med klart flertal.

 

5.2.9.      Skal bestyrelsen ansøge om kystsikring i habitatområde?

Forslagsstilleren præsenterede forslaget.

Bestyrelsesmedlem Alex Friis Hansen oplyste, at det var bestyrelsens opfattelse, at forslaget skulle indgå i en større sammenhæng, og at bestyrelsen derfor anbefalede at forkaste forslaget.

Skriftlig afstemning: 231 afgivne stemmer. 85 JA. 110 NEJ. 36 BLANKE.

Forslaget blev forkastet.

 

5.2.10.    Skal bestyrelsen anmode om økonomisk bidrag i h. t. kystbeskyttelseslovens kap. 1.a.?

Forslagsstilleren præsenterede forslaget.

Bestyrelsesmedlem Alex Friis Hansen bemærkede, at det kunne betyde en udskydelse på 5-6 år, og at der var en meget lille mulighed for at modtage penge. Et medlem med erfaring fra lignende projekter gjorde opmærksom på, at det kunne gøres meget hurtigere.

Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med betydeligt flertal.

 

5.2.11.    Anmode Vordingborg kommune om omgående sikring af strækningen st. 1150-1480.

Forslagsstilleren præsenterede forslaget.

Et medlem spurgte om Vordingborg kommune havde givet skriftligt afslag. Bestyrelsesmedlem Alex Friis Hansen oplyste, at kommunen havde afgivet et notat, men ikke et direkte afslag.

 

Skriftlig afstemning: 204 afgivne stemmer. 125 JA. 43 NEJ. 36 BLANKE.

Forslaget blev vedtaget.

 

5.2.12.      Bedre specifikation af digelagets regnskabsinformationer.

En af forslagsstillerne præsenterede forslaget og medgav, at der i 2023-regnskabet var flere informationer end i de tidligere år. På den baggrund opfordrede et medlem til, at forslaget blev trukket.

Forslagsstillerne trak herefter forslaget.

 

5.2.13.    Procentvise partvægtninger ud fra risikovurdering og beliggenhed.

Da forslagsstilleren ikke var til stede, blev forslaget præsenteret af et andet medlem. Bestyrelsesmedlem Alex Friis Hansen fandt forslaget meget kortfattet og upræcist. På den baggrund anbefalede bestyrelsen at forkaste forslaget.

Forslaget blev ved håndsoprækning forkastet med klart flertal.

 

5.2.14.    Alle digeovergange bør beskrives i vedtægterne og gøres handikapvenlige.

Forslagsstilleren præsenterede forslaget. Bestyrelsesmedlem Alex Friis Hansen oplyste, at bestyrelsen anbefalede at forkaste forslaget.
Digelaget er desuden ikke ansvarlig for digeovergange, det er ULG der er det.

Skriftlig afstemning: 223 afgivne stemmer. 107 JA. 84 NEJ. 32 BLANKE.

Forslaget blev forkastet, da der ikke blev opnået 2/3 flertal som det kræves i vedtægterne når der er tale om forslag til vedtægtsændringer.

 

5.2.15.    Beskrivelse af katastrofevej i vedtægterne.

Forslagsstilleren præsenterede forslaget. Bestyrelsesmedlem Alex Friis Hansen bemærkede, at det var en vedtægtsændring og bestyrelsen anbefalede at forkaste forslaget. Kassereren tilføjede, at det var ret kompliceret at foretage en sådan ændring, da det stred mod visse medlemmers tinglyste rettigheder.

Forslaget blev ved håndsoprækning forkastet med klart flertal.

 

 

6.           Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ud over de 3 forslag, der er nævnt i indkaldelsen, opstillede Berit Koertz, Ternevej 13, til bestyrelsen.

 

De 4 kandidater præsenterede sig.

Skriftlig afstemning: 217 afgivne stemmer.

  • Alex Friis Hansen            186 stemmer.
  • Pia Stocklund Winther    178 stemmer
  • Ole Lie                              151 stemmer.

Berit Koertz                              136 stemmer.

 

De 3 førstnævnte blev valgt.

 

 

7.          Valg af suppleanter

Ud over de 2 forslag, der er nævnt i indkaldelsen, opstillede Berit Koertz, Ternevej 13, og René Thorny, Hejrevej 1, som suppleanter.

Skriftlig afstemning: 150 afgave stemmer.

Valgt blev Per Flemming Christensen med 76 stemmer og Berit Koertz med 106 stemmer.

 

8.           Valg af revisor

                Øernes Revision blev genvalgt.

 

9.                   Eventuelt

Et medlem opfordrede til, at bestyrelsen i en positiv ånd ser på de forslag, der ikke blev vedtaget på generalforsamlingen.

 

Et andet medlem opfordrede til, at bestyrelsen nedsætter udvalg uden for bestyrelsen, der kan bistå bestyrelsen med udvalgte opgaver.

 

Et tredje medlem rettede en stor tak til bestyrelsen for det udførte arbejde siden sidste ordinære generalforsamling og en særlig tak til den afgående formand Ege Lau Frandsen.

Ege Lau Frandsen takkede bestyrelse og medlemmer og udtrykte de bedste ønsker for fremtiden.

 

Bestyrelsesmedlem Alex Friis Hansen takkede på den resterende bestyrelses vegne den fratrædende formand for hans indsats i de forløbne to år.

 

Et medlem anmodede om at de viste slides i Cowis fremlæggelse blev sendt ud sammen med referat af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen lovede at slides ville blive udsendt men ikke nødvendigvis sammen med referatet.

  

 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

 

Generalforsamlingen blev hævet.

 

Som dirigent:

 

____________________

Anders Stoltenberg

 

/Referent Jens Mikkelsen

 

 

Download: Underskrevet referat af ordinær generalforsamling 6. april 2024 (pdf - 4,5 MB)

 

 

Download: COWI muligheder og ide for kystsikringen langs Ulvshalevej april 2024 (pdf - 4,9 MB)