Vedtægter

Hent vedhægterne i PDF-format (pdf - 63 kb)

 

 

Vedtægter for

Ulvshale-Fællesskov Digelag

§ 1

Lagets oprettelse, formål og værneting.


Stk. 1.
Ulvshale-Fællesskov Digelag er oprettet med landvæsenskommissionskendelse af 16.december 1874.
Lagets vedtægt blev vedtaget af Præstø amtsråd den 30. april 1877 og er senere ændret af afvandingskommissionen  i  kendelse  af  23.  december  1960  og  af  
landvæsens-kommissionen  i  kendelse  af  10.  april  1980 med Storstrøms amtsråds godkendelse af 16. december 1981. Vedtægter, er endvidere ændret ved beslutning på
digelagets generalforsamlinger den 14. april 1991, 18. april 1992, 3. april 1993, 13. april 1996 og 25. april 1997.
Nærværende vedtægt er godkendt af Storstrøms amtsråd den 9. december 1997.


Stk. 2.  
Digelaget har til formål at vedligeholde, styrke og bevare de i året 1875 opførte diger med sluser på Møns nordkyst imellem Klosterskovgård og Ulvshale skov og imellem Ulvshale Pilebugt og Hegnede gamle teglværk.


Stk. 3.
Lagets værneting er Vordingborg retskreds.

§ 2.

Fortegnelse over lagets anlæg.


Stk. 1. A.
Diget mellem Klosterskovgård og Ulvshale skov (Det Nordre Dige).
Diget er i henhold til landbrugsministeriets resolutioner af 29. maj
1957 og 31. juli 1958 i medfør af landvindingsloven, lovbekendtgørelse nr. 153 af 30. apr
il 1953, ombygget og istandsat på visse strækninger. Diget går langs strandkanten mod Fakse fra grænsen mod Klosterskovgård i Øst mod vest til skellet mellem
matr.nr. 17-b Udby by, Stege Jorder og 163-s Hegnede, Stege Jorder, og fra et punkt 25 m vest for skellet mellem matr.nr. 161-b og 159-a Hegnede i øst mod vest til ejerlavsgrænsen mellem Hegnede og Ulvshale, Stege Jorder.  
Diget er stationeret i meter med st. 0 ved grænsen mod Klosterskovgård, st. l166 ved skellet mellem matr.nr. 17-b Udby og 163-s Hegnede, st. 1460 25m vest for skellet matr.nr. 1616 og 159-a ibd. og st. 2260 ved grænsen mod Ulvshale.
Diget skal have følgende minimumsdimensioner:  
Kronekote 3,30 m i forhold til D.N.N.
Kronebredde 3,00 m.
Udvendig skråningsanlæg 5. For enkelte strækninger se dog nedenfor anførte særbestemmelser.
Arealet udenfor diget indtil dagligvandslinien hører under diget.
Indvendig skråningsanlæg 1,5. Syd for det nordre dige hører under diget skråningsarealet, hvis breddeskal være  1,5  gange  højdeforskellen  mellem  digekronen  og  terrænet  3  m  syd  for  digekronens  indvendige  kant.  Digegrænsen skal dog være mindst 4 m syd for digekronens indvendige kant.
Hvor kommunevejen "Ulvshalevej" ligger nærmere diget end 4 ni, begrænses digearealet dog af vejgrænsen.
Ud for strækningerne st. 0 - 530 og 955 - 1166 er der syd for diget under digearealet i
nddraget en 3 m1 bred digevej. Hvor digevejens 3 meters bredde, tillagt det ovenfor bestemte `'skråningsareal af 1,5 gange forskellen” overstiger den anførte minimumsbredde af 4 m, fastlægges digegrænsen som digevejens søndre side.
På digets udvendige side er i 1957-5$ med særlige skråningsanlæg udført følgende digebeklædninger:
Fra st. 125 til st. 360:
Fra kote 0,0 til kote 0,72 m støttemur af beton 30 til 40 cm bred. 
Fra kote 0,72 m til kote 2,20 m: Anlæg 2. 22 cm asfalt på 20 cm ral.
Fra kote 2,20 til kote 3,30 m: Anlæg 5. græstørv.
Fra st. 360 til st.
700:
Fra kote 0,0 til kote 1,25 m: Støttemur af beton 20 til 40 cm bred.
Fra kote 1,25 til kote 2,8o m: Anlæg 3. asfalt på 10 cm singels.
Fra kote 2,80 til 3,30 m: Anlæg 5. 5 cm nøddesten udfyldt med asfaltpulver.
I  årene  efter  1970  er  derpå  strækningen  fra  st.  0  til  st.  
1166  sukcessivt  opført  yderligere  støttemure  af  hen-
sigtsmæssige materialer, ligesom asfaltbelægningen er
udskiftet med beton. Betonbelægningen vil efterhånden
som behovet melder sig komme til at omfatte hele nævnte strækning.
Gennem diget fører ikke rørgennemløb eller sluser.
Over diget fører i st, ca. 955 mellem matr.nr. 59-1 og 59-bp Udby, Stege Jorder, kommunevejen "Bøndernes
vej". I st. ca. 530 mellem matr.nr. 63-nog 63-fx ibd. førerkommunevejen "Husmændenes vej" over diget.
Over diget fører følgende overgange: Ud for Hejrevej
i st. ca. 1745, ud for matr.nr. 156-b Hegnede i st. ca. 1640 og ud for Mågevej i st, ca. 1540.
Over diget fører følgende stier: Ud for Klitrosevej i st. ca. 1165, mellem matr.nr. 163-s Hegnede og matr.nr. 17- b, Udby, i st. ca. 1055 mellem matr.nr. 17-ar og 59-aa Udby, i st. ca. 790 mellem matr.nr. 63-cp og 63-cd
Udby, i st. ca. 410 mellem matr.nr. 63-r og 63-aø Udby, ud for Lavendelvej i st. ca. 280 mellem matr.. nr. 5-g og 5-h Hovedskov, i st. ca. 130 mellem matr.nr. 5-r og 5-aq Hovedskov samt i st, ca. 65 mellem matr.nr. 5-ae og 5-af Hovedskov .
Diget er beliggende på følgende matr.nr. 5-a,5-bz og 5-d Hovedskov, Stege Jorder, 63-da, 63-r, 63-ad, 63-gb, 63-n, 63-fx, 63-ø, 63-z, 6;-x, 63-aa, 63-d, 63-y, 63-a, 59-p, 59-n, 59-z, 59-1,59-s, 59-bp, 59-u, 59-h, 59-g, 59-f, 59-aa, 17-b Udby, Stege Jorder, 159-a, 158-a, 31-a, 155-a, 155-b, og 153-dv Hegnede, Stege Jorder.
Til yderligere sikring af diget er der i 1995 anlagt fem 30 m lange og 1,25 m bølgebrydere ca. 35 m fra land. Bølgebryderne er placeret med ca. 85 m's afstand ud fra digets st. 955, 1070, 1185 1300 og 1415.
Bølgebryderne ejes af digelaget og er en del af kystbeskyttelsesanlægget, der vedligeholdes af digelaget i overensstemmelse med projektbeskrivelsen for anlægget, som godkendt den 25. oktet 1994 af kystinspektoratet med tilhørende endelige tegningsbilag - H.S. og S. - 120 A og 121A  af  10. november 1995.
B. Diget mellem Ulvshale Pilebugt og Hegnede (Hegningen) g a m l e   t e g l v æ r k .   (Det Søndre Dige).
Diget  går  langs  strandkanten  mod  Stege  Bugt  fra  Ulvshale  Pilebugt,  skellet  mellem  matr.nr.  285d  og  299  
Ulvshale, Stege Jorder, ca. 20 m vest for skellet mellem matr.nr. 298 og 299 ibd., i vest mod øst til Hegnede gamle teglværk, malt, nr. 153-b ibd.
Diget er stationeret i meter med st. 0 i skellet mellem matr.nr. 285-d og 299 og st. 2033 ved digets østlige ende ved matr.nr. 153-b.
Diget skal have følgende minimumsdimensioner:
Kronekote 2,00 m i forhold til D.N.N. Kronebredde 1,50 m.
Udvendig skråningsanlæg 5. Arealet udenfor diget indtil dagligvandslinien, dog maximalt til 5 m syd for udvendig digefod, hører under diget.
Indvendig skråningsanlæg 1,5. Arealet indenfor diget indtil en afstand af 1,5 m fra indvendig digefod hører under diget.
Gennem diget fører følgende gennemløb og sluser:
I st. 495 et 50 cm rørgennemløb med klap, i st. 1947 et 60 cm rørgennemløb med klap og i st. 1992 et 110 cm rørgennemløb med klap.
Der fører ikke off. Vej over diget.
Diget er beliggende på følgende matr.nr.
4-c, 1-d, 1-c, 1-b, 296-a, 296-b, 297, 298, 299 og 377 Ulvshale, Stege Jorder.
C.    Teglværksgårdens private dige. (Det Nordøstre Dige).
Under 19. oktober 1960 (tinglyst den 5. december 1960) er
 der indgået en overenskomst mellem ejeren af Tegl-
værksgården og digelaget angående den nordlige del af Teglværksgårdens private dige på matr.nr. 153-b Hegne-
de Stege Jorder, fra den østlige ende
af digelagets søndre dige mod nord og øst over matr.nr. 153-b til matr.nr. 237
Hegnede, hvilken overenskomst er godkendt af afvandingskommissionen for Præstø amtsrådskreds.
Digets dimensioner skal som minimum være følgende: Kronekote 2,00 m i forhold til D.N.N. - Krone-bredde 1,5m - Skråningsanlæg mod øst og syd 2,0. Skråningsanlæg mod vest og nord 2,5.
Ifølge overenskomsten er den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 153-b Hegnede forpligtet til at 3opretholde diget i ovennævnte dimensioner. Der må ikke foretages bebyggelse eller opgravninger nærmest diget således: Mod landsiden i en bredde af 20 m fra digekronens indvendige kant og mod søsiden 5 m fra digets fod. Diget skal stedse være græsbevokset. Træer og buske skal holdes fjernet fra nærmeste digefod i en
afstand af mindst 4 m. Husdyr - også i løsdrift - mil græsse på diget. Men i øvrigt må der ikke foretages noget, der kan forvolde skade på diget.
Hvis  der  opstår  skade  på  diget,  skal  skaden  snarest  foranstaltes  udbedret  af  ejeren  af  matr.  nr.  153-b  Hegnede. Sker der skade på diget, der kræver hurtig udbedring, jfr. § 11 i digelov nr. 5 af l0.aprii 1874, påhviler det dog digelagets bestyrelse at træffe alle foranstaltninger til forhindring af digets gennembrud og til udbedring af opstået skade.


V
Udgiften til vedligeholdelse af diget på matr.nr. 153-b betales af digelaget og ejeren af matr.nr.
153-b hver med halvdelen. Den skade, som måtte opstå som følge af husdyrs græsning på diget, skal ejeren af matr. nr. 153-b dog udbedre på egen bekostning. Digelaget betaler dog alene udgiften til udbedring af skade på diget efter katastrofetilfælde.
Digelagets bestyrelse har til enhver tid ret til
at færdes på diget og til at lade dette efterse
ved dertil af digelaget antagne personer.
Overenskomsten kan til enhver tid opsiges af dige
laget og af ejeren af matr.nr. 153-b Hegnede
med mindst et halvt års varsel. Spørgsmålet om fremtidig sikring af de under digelaget hørende arealer
skal af digelaget hurtigst muligt efter opsigelsens fremkomst indbringes for amtsrådet, som skal have beføjelse til om fornødent at udsætte tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden, ind
til endelig afgørelse i sagen foreligger.
Såfremt overenskomsten måtte blive opsagt, har amtsrådet ret til under hensyn til de da foreliggende forhold, herunder det tidsrum, i hvilket overenskomsten har været gældende, at bestemme, at det af digelaget ydede vederlag på 1.000 kr. for de af digelaget ved overenskomsten opnåede rettigheder helt eller delvis skal tilbagebetales til digelaget.
Påtaleretten efter overenskomsten har Ulvshale-Fællesskov digelagsbestyrelse og Storstrøms
amtsråd hver for sig eller i forening.


Stk. 2.
Enhver større skade på diget A, B og C skal af digelagsbestyrelsen straks anmeldes til

amtsrådet.

§3

Særlige bestemmelser til sikring af anlæggene.


Stk. 1.  
Inden for digerne er der pålagt et areal af
20 m bredde, regnet fra indvendig digekronekant; ser-
vitut om. at der på det nævnte areal ikke må foretages bebyggelse eller opgravninger (se dog stk. 5). For det nordre diges vedkommende fra st. 1460 – 2260 er sådant sikringsareal dog begrænset til arealet mellem diget
og kommunevejen "Ulvshalevej". På de under digerne hørende arealer mål ikke etableres beplantning af træer og buske.


Stk. 2.
 Digelaget har udover de til digerne førende offentlige veje færdselsret af enhver art ad den private vej, derfra kommunevejen "Ulvshalevej" fører over matr.nr.163-a, 163-rog 163-s Hegnede og videre 40 m mod øst ind over matr.nr.17-b Udby, hvilken vejs bredde skal være mindst 3 m, og ad den mellem kommunevejene "Bøndernes vej" og ”Husmændenes vej”, førende 8 m og 6 m brede private fællesvej.
"Fællesskov-Strandvej", der er beliggende ca. 50 m syd tor det nordre diges st. 530 til 955 og passerer over matr.nr. 63-fx, 63-x, 63-d, 63-a, 59-az, 59-n, 59-z og 59-1 Udby by, Stege Jorder.
Digelaget deltager i de to omhandlede vejes vedligeholdelse efter de for private vejes

vedligeholdelse gældende lovregler.


Stk. 3.  
Vedligeholdelse af overkørsler m.v. over Nordre dige foretages af Møn kommune f.s.a. over-
gange samt overkørselsramper for Bøndernes vej og Husmændenes vej,

og af Ulvshale Lejer og grundejerforening f.s.a. alle stier.

Vedligeholdelsen skal ske under hensyn til de for diget fastsatte profiler og under tilsyn

af dige bestyrelse og amtsrådet.


Stk. 4   
Digelaget har ret til at have sine anlæg liggende uforstyrret fra lodsejernes side. lodsejerne er pligtige til at holde deres husdyr borte fra anlæggene, Ingen lodsejer må anvende de til digerne grænsende jorder til løsdrift, medmindre der er anbragt forsvarligt hegn mellem disse jorder og digerne. Denne hegnspligt påhviler lodsejerne, og skal være fjernet mindst 2 m fra dige fonden.


Stk. 5.      
Digelaget har i tilfælde af vedligeholdelsesarbejder på et dige ret til at tage fyld og græs-
tørv på til grænsede eller andre egnede arealer, hørende under digelaget, og enhver lodsejer under er pligtig at tåle den færdsel over hans ejendom, som et digets vedligeholdelse måtte gøre nødvendig.


I mangel af mindelig overenskomst om erstatning i de nævnte tilfælde fastsættes erstatningen af een eller flere af retten i Vordingborg udmeldte uvildige mænd.
4


Stk. 6.  
Digerne må ikke bebygges eller anvendes til oplægning af materialer m.v.

Husdyr må ikke græsse på digerne, og teltslagning og bålbrænding må ikke finde sted.

For at undgå beskadigelse at digerne af skadedyr,
såsom muldvarpe, rotter og mus, har lagets bestyrelse ret til at bekæmpe dyr på de under laget hørende lodder.
Digerne skal om nødvendigt slås for græs og ukrudt een om året,

hvilket arbejde kan bortliciteres til digelagets medlemmer.


Stk. 7.
Foranstående under stk. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 anførte bestemmelser gælder alene for anlæggene i

§ 2 afsnit A og B.


Stk. 8.
Overtrædelse af bestemmelserne i denne vedtægt om anlæggenes benyttelse m.v.. kan forfølges som politisager og straffes med bøder til statskassen, for såvidt højere straf efter lovgivningen ikke er forskyldt. Påtaleret tilkommer digelagets bestyrelse og Storstrøms amtsråd.


§ 4.
Anlæggenes vedligeholdelse m.v.


Stk. I.
Bestyrelsen skal påse, at digerne bevarer de foreskrevne dimensioner, og at de til enhver tid er i forsvarlig stand, samt at lagets særlige rettigheder efter § 3 respekteres. Bestyrelsen skal således i det hele drage omsorg for, at anlæggene til enhver tid svarer til sine formål, og vedligeholdelsen af lagets anlæg skal derfor ikke indskrænkes til en blot bevarelse af de bestående anlæg, men skal også gå ud på efterhånden på tidssvarende måde at forny og styrke disse.


Stk.2.
Det påhviler bestyrelsen at foranstalte de ordinære vedligeholdelsesarbejder udført.


Stk. 3.  
Det påhviler ligeledes bestyrelsen under en stormflod at træffe alle foranstaltninger, hvorved et
gennembrud kan forhindres, og efter stormfloden øjeblikkelig at lade udbedre eventuelle skader.


Stk. 4.  
Ekstraordinær vedligeholdelsesarbejder, d.v.s, foranstaltninger til forbedring af anlæggene
som f.eks. beklædning af digerne med andet materiale end det, som er anvendt ved etableringen, skal vedtages af generalforsamlingen efter en af bestyrelsen forelagt plan med overslag.


Stk. 5. 
Såfremt et medlem af laget ikke udbedrer skader på lagets anlæg, som han er ansvarlig for, er lagets bestyrelse berettiget til at lade arbejdet udføre for hans regning. Udgifterne ved sådanne arbejder kan opkræves på samme måde som bidrag til lagets vedligeholdelse.


Stk. 6.
Vedligeholdelse af lagets anlæg sker under tilsyn af Storstrøms amtsråd. Tilsynet kan pålægge
lagets bestyrelse at udføre de tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Såfremt et sådant pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre for laets regning, idet udgiften gennem amtsrådet opkræves hos lagets medlemmer sammen med øvrige vedligeholdelsesudgifter.

§ 5 .

Lagets interessenter samt partsfordeling og bidragspåligning.


Stk. I.
Digelaget omfatter alle ejendomme, som beskyttes af digerne og som ligger inden for den interesse grænse, som er indtegnet på det til denne vedtægt hørende kortbilag.

På dette kort er tillige angivet grænserne for det udlagte sommerhusområde

F 3 ("Strandområdet"), en del af grænserne for det udlagte sommerhusområde

F4 ("Skovområdet") samt grænsen
for det i landzone liggende bebyggede område.


Stk. 2.

Lagets interessenter er delt i 2 grupper, landbrugsinteressenter og sommerhusinteressenter,
idet bemærkes, at Møn kommune, som er særlig interessent, hører under sommerhusinteressenterne.


Stk. 3.

Lagets interessenter er opført på den til nærværende vedtægt hørende partsfordeling,

der er godkendt af landvæsenskommissionen den 10.april 1980,
som er udarbejdet efter følgende regler:
a. Landbrugsinteressenter 

omfatter alle ejere af de under laget hørende arealer,

som ligger i landzone, dog med undtagelse af arealer,

som er godkendt til bebyggelsesformål eller som anvendes
hertil (bortset fra landbrugsbygninger). Alle disse arealer er anført med partsantal ("interesse parter") efter kendelse af 16.december 1874, som ændret ved kendelse
af 23.december 1960.
b. Sommerhusinteressenter
 omfatter alle ejere af de under laget hørende arealer, som ligger i godkendt  sommerhusområde,  samt  i  landzone  liggende  arealer,  som  er  godkendt  til  bebyggelsesformål  eller  som  anvendes  hertil  (bortset  fra  landbrugsbygninger). 

Alle  hidtidige  parter  ("interesse parter")  på  disse  arealer er afskrevet. I stedet er pålagt alle ejendomme i området l
arealpart for arealer indtil 1200 m grundareal samt yderligere I arealpart for hver fulde 1200 m grundareal. Vejarealer samt fællesarealer, som ved tinglyst deklaration er udlagt hertil eller som ejes af Ulvshale Lejer- og Grundejerforening, er fritaget for parter. Møn kommune er pålignet 50 arealparter for almen offentlig interesse.


Stk. 2.  
I
hvert års april måned afholdes ordinær generalforsamling, hvis dagsorden skal omfatte godkendelse af det foregående års reviderede regnskab, forelæggelse af budget

for det kommende år, valg af bestyrelsesmedlem og stedfortræder og revisor jfr. § 10, stk. 3, samt evt. plan med overslag for ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder efter § 4 stk. 4. S
tilles der forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal dags-
ordenen angive den fulde ordlyd. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den l. februar.


Stk. 3.
Den ordinære generalforsamling indvarsles med
14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen
eller ved bekendtgørelse: på en af en tidligere generalforsamling vedtaget måde.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 7 dages varsel ved anbefalet brev til hvert medlem. Dagsorden for generalforsamlingen skal meddel
es ved indvarslingen. - En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når det forlanges af mindst 1/3 af interessenterne.


Stk. 4.  
Den ordinære generalforsamling
er altid beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal er repræsenteret; er dette ikke
tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist, og denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig.


Stk. 5.  
Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal, dog kræves der ved spørgsmål om ændringer i vedtægten en vedtagelse med et flertal
på mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer,
jfr. stk. 4. Stk. 6.
Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen,

dog har interessenterne ret til at afgive stemme ved et med skriftligt fuldmagt dertil bemyndiget medlem af laget, men ingen kan møde med mere
end 3 fuldmagter.

§9. 

Bestyrelsen.

 

Stk. 1.  
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges af og blandt interessenterne.

Medlemmer vælges for 3 år. For hvert medlem vælges desuden en personlig stedfortræder. Hvert år afgår efter tur eet af bestyrelsesmedlemmerne samt vedkommendes stedfortræder. Genvalg er tilladt.
Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nyt medlem og stedfortræder.


Stk. 2.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.

Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer er tilstede. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal.


Stk. 3.
Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og for dagpenge og
befordringsgodtgørelse.


Stk. 4.  
Alle lagets interessenter er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og pligtige at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet. Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til at undslå sig for at modtage valg i eet år efter udløbet af hvert tjenesteperiode.


Stk. 5.  
I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen med vedkommende stedfortræder.

§ 10.

Lagets regnskab og opkrævning af bidrag.


Stk. I.
Lagets regnskabsår er kalenderåret.


Stk. 2.
Regnskabet skal omfatte dels et drifts- og vedligeholdelsesregnskab og dels et regnskab for katastrofefonden.

 

Stk. 3.        
Regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges på den ordinære generalforsamling. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.


Stk. 4.
Bestyrelsen sender regnskab til revisoren så betids,at det reviderede regnskab med revisionsbemærkninger kan fremlægges på den ordinære generalforsamling.


Stk. 5.  
Det  reviderede  regnskab  og  budget  for  det  kommende  år,  samt  beretning  om  den  ordinære  generalforsamling,  sendes  til  amtsrådet  senest  den  1,  juli.  Amtsrådet  træffer på  grundlag  af  udgiftsbudgettet  for  det  kommende  år  og  regnskab  for  det  afsluttede  år beslutning  om,  hvor  stort  bidrag  der  skal  opkræves  hos interessenterne i det kommende regnskabsår.


Stk. 6.  
Lån kan ikke optages uden amtsrådets samtykke. De pålignede bidrag til vedligeholdelse og
til katastrofefanden opkræves hos interessenterne sammen med ejendomsskatterne. De opkrævede bidrag udbetales forskudsvis af amtsrådet.


Stk. 7.
Amtsrådets udgifter vedrørende laget refunderes amtsrådet af lagets bestyrelse efter regning.

 

Stk. 8.
For opkrævning af interessenternes bidrag til laget haves samme fortrinsret og udpantningsret som for de på faste ejendomme hvilende, kommunale skatter,


§
11.
Ændring af vedtægten.
Ved vedtagelse med kvalificeret majoritet, jfr. § 8, stk. 5 på en beslutningsdygtig generalforsamling, jfr. § 8 stk. 4, kan der træffes bestemmelse om ændringer i vedtægten,

idet sådanne beslutninger dog for at få gyldighed skal godkendes af
amtsrådet. Når amtsrådet godkendelse er indhentet,

foranlediger amtsrådet vedtægtsændringen tinglyst. Amtsrådet kan pålægge
 bestyrelsen at søge vedtægten ændret på en gene-
ralforsamling, ligesom enhver interesseret lodsejer kan indbringe sagen for amtsrådet.

§ 12.

Tinglysning.


Vedtægten  tinglyses  ved  Storstrøms  amtsråds  foranstaltning  i  medfør  af  lov  om  kystbeskyttelsenr.105 af 5.marts l988 som ændret ved lov nr.9 af 3.januar 1992 som servitutstiftende på alle de af anlæggene berørte ejendomme, som dels er anført i § 2 stk. I afsnit A in fine, afsnit B in fine og det i afsnit C nævnte matr.nr.153-b Hegnede, Stege Jorder, samt i § 3 stk. 2 og dels er følgende ejendomme (berøres af bestemmel-
sen i § 3 stk. I): Matt, nr. 5-g, 5-h, 5-r, 5-s, 5-t, 5-u, 5ae, 5-af, 5-ag og 5-aq Hovedskov, Stege Jorder, matr.nr.
63-y, 63-æ, 63-ab, 63-aØ, 63-ba, 63-bb, 63bc, 63-bd, 63-bk, 63-bt, 63-bz, 63-co, 63-ep, 63-cq, 63-gc, 59-ai, 59-au, 59-bb og 17-ar Udby, Stege Jorder, matr.nr. 285-d, 285-g, 285-0, 291 og 293 Ulvshale, Stege Jorder.


For s.a. servitutbestemmelsen henvises til ejendommenes blade i tingbogen m.h.t. pantehæftelser og servitutter.
Vedtægten tinglyses endvidere som hæftelse på de i den tilhørende partsfordeling anførte matr.nr. med prioritet forud for al pantegæld.
Påtaleretten tilkommer lagets bestyrelse og Storstrøms amtsråd.
Samtidig med tinglysning af denne vedtægt aflyses den tidligere vedtægt tinglyst 16.august 1982 med senere ændringspåtegninger på alle de matr.nr. hvorpå de er lyst eller overført ved tinglysning
.
Foranstående vedtægt er endelig godkendt af Storstrøms amtsråds udvalg for teknik og miljø  
9. december 1997.


Nykøbing F., den 9. december 1997.  


                  Otto Jensen                                                     Svend W.  Jensen              
             Udvalgsformand                                                   Teknisk direktør 
             
I henhold til lov 581 af 24. juni 2005 om ændring af lov om kystbeskyttelse, forskellige love om dige anlæg, lov om havne, lov om luftfart og lov om færgefart (konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen) skal de steder i vedtægterne, hvor der refereres til Storstrøms Amt erstattes med Vordingborg kommune.