VEDTÆGTER

Vedtaget på generalforsamlingen 30. april 2022

Vedtægt for Ulvshale-Fællesskov Digelag.

§ 1.           Lagets oprettelse, formål og værneting.

Stk. 1.  Ulvshale-Fællesskov Digelag er oprettet med landvæsenskommissionskendelse af 16. december 1874.

Lagets vedtægt blev vedtaget af Præstø amtsråd den 30. april 1877 og er senere ændret af afvandingskommissionen i kendelse af 23. december 1960 og af landvæsenskommissionen i kendelse af 10. april 1980 med Storstrøms amtsråds godkendelse af 16. december 1981. Vedtægten er endvidere ændret ved beslutning på Digelagets generalforsamlinger den 14. april 1991, 18. april 1992, 3. april 1993, 13.april 1996, 25. april 1997 og 16. april 2015.

Nærværende vedtægt er godkendt af Vordingborg kommune …….

Stk. 2.  Digelaget har til formål at vedligeholde, styrke og bevare de i året 1875 opførte diger med sluser på Møns nordkyst imellem Klosterskovgård og Ulvshale skov og imellem Ulvshale Pilebugt og Hegnede gamle teglværk.

Stk. 3.  Lagets værneting er Retten i Nykøbing Falster.

 

§ 2.         Fortegnelse over lagets anlæg.

Stk. 1.  A. Diget mellem Klosterskovgård og Ulvshale skov (Det nordre Dige)

Diget er i henhold til landbrugsministeriets resolutioner af 29. maj 1957 og 31. juli 1958 i medfør af landvindingsloven, lovbekendtgørelse nr. 153 af 30. april 1953, ombygget og istandsat på visse strækninger. Diget går langs strandkanten mod Fakse bugt fra grænsen mod Klosterskovgård i øst mod vest til skellet mellem matr. nr. 17-b Udby by, Stege Jorder og 163-s Hegnede, Stege Jorder, og fra et punkt 25 m vest for skellet mellem matrikel nr. 161-b og 159-a Hegnede i øst mod vest til ejerlavsgrænsen mellem Hegnede og Ulvshale, Stege jorder.

Diget er stationeret i meter med st. 0 ved grænsen mod Klosterskovgård, st. 1166 ved skellet mellem matr. nr. 17-b Udby og 163-s Hegnede, st. 1460 25 m vest for skellet matr. nr. 161-b og 159-a ibd. og st. 2260 ved grænsen mod Ulvshale.

Diget skal have følgende minimumsdimensioner:

Kronekote 3,30 m i forhold til D.N.N.

Kronebredde 3,00 m

Udvendig skråningsanlæg 5. For enkelte strækninger se dog anførte særbestemmelser. Arealet uden for diget indtil dagligvandslinien hører under diget.

Indvendig skråningsanlæg 1,5. Syd for det nordre dige hører under diget skråningsarealet, hvis bredde skal være 1,5 gange højdeforskellen mellem digekronen og terrænet 3 m syd for digekronens indvendige kant. Dige grænsen skal dog være mindst 4 m syd for digekronens indvendige kant.  Hvor kommunevejen ”Ulvshalevej” ligger nærmere diget end 4 m, begrænses dige arealet dog af vejgrænsen.

Ud for strækningerne st. 0-530 og 955-1166 er der syd for diget under digearealet inddraget en 3 m bred digevej. Hvor digevejens 3 meters bredde tillagt det ovenfor bestemte ”skråningsareal af 1,5 gange højdeforskellen” overstiger den anførte minimumsbredde af 4 m, fastlægges digegrænsen som digevejens søndre side.

På digets udvendige side er i 1957-58 med særlige skråningsanlæg udført følgende digebeklædninger:

Fra st. 125 til st. 360:

Fra kote 0,0 til kote 0,72 m støttemur af beton 30 til 40 cm bred.

Fra kote 0,72 m til kote 2,20 m: Anlæg 2.22 cm asfalt på 20 cm ral.

Fra kote 2,20 m til kote 3,30 m: Anlæg 5. græstørv.

Fra st. 360 til st. 700:

Fra kote 0,0 til kote 1,25 m: Støttemur af beton 20 til 40 cm bred.

Fra kote 1,25 til kote 2,80m: Anlæg 3. asfalt på 10 cm singels.

Fra kote 2,80 til 3,30 m: Anlæg 5. 5 cm nøddesten udfyldt med asfaltpulver.

I årene efter 1970 er der på strækningen fra st. 0 til st. 1166 successivt opført yderligere støttemure af hensigtsmæssige materialer, ligesom asfaltbelægningerne er udskiftet med beton. Betonbelægningen vil efterhånden som behovet melder sig komme til at omfatte hele nævnte strækning.

Gennem diget fører ikke rørgennemløb eller sluser.

Over diget fører i st. ca. 955 mellem matr. nr. 59-1 og 59-bp Udby, Stege Jorder, kommunevejen ”Bøndernes vej”. I st. ca. 530 mellem matr. nr. 63-n og 63-fx ibd. fører kommunevejen ”Husmændenes vej” over diget.

Over diget fører følgende stier: Ud for Klitrosevej i st. ca. 1165, mellem matr. nr. 163-s Hegnede og matr. nr. 17-b, Udby, i st. ca. 1055 mellem matr. nr. 17-ar og 59-aa Udby, i st. ca 790 mellem matr, nr. 63-cp og 63-cq Udby, i st. ca. 410 mellem matr. nr. 63-r og 63-aø Udby, ud for Lavendelvej i st. ca. 280mellem matr. nr. 5-g og 5-h Hovedskov, i st. ca. 130 mellem matr. nr. 5-r og 5-aq Hovedskov samt i st. ca. 65 mellem matr. nr. 5-ae og 5-af Hovedskov.

Diget er beliggende på følgende matr. nr.:

5-a, 5-bz og 5-d Hovedskov, Stege Jorder, 63-da, 63-r, 63-ad, 63-gb, 63-n, 63-fx, 63-ø, 63-z, 63-x, 63-aa, 63-d, 63-y, 63-a, 59-p, 59-n, 59-z, 59-l, 59-s, 59-bp, 59-u, 59-h, 59-g, 59-f, 59-aa, 17-b Udby by, Stege Jorder, 159-a, 158-a, 31-a, 155-a, 155-b og 153-dv Hegnede, Stege Jorder.

Til yderligere sikring af diget er der i 1995 anlagt fem 30 m lange og 1,25 m høje bølgebrydere ca. 35 m fra land. Bølgebryderne er placeret med ca. 85 m’s afstand ud fra digets st. 955,1070, 1185, 1300 og 1415.

I perioden 2002, 2004 og 2013 er de østligste bølgebrydere i station 955, 1070, 1185 og 1300 blevet forlænget med 40 meter mod vest, således at bølgebryderne er 70 m lange og åbningen mellem bølgebryderne er 45 m.

I digets østligste ende er der i 2013 udført 4 nye bølgebrydere, hvor den østligste er 25 m lang, og de øvrige er 47 m lange.

Bølgebryderne er placeret 50 m nord for digefoden. Bølgebrydernes topkote er 1,0 m DVR90. Bølgebrydernes placering er i forhold til diget målt fra bølgebrydernes midte, således: Station 048, 123, 210 og 297.

Bølgebryderne ejes af Digelaget og er en del af kystbeskyttelsesanlægget, der vedligeholdes af Digelaget i overensstemmelse med projektbeskrivelsen for anlægget, som godkendt den 25. oktober 1994 af Kystinspektoratet med tilhørende endelige tegningsbilag – H.S og S. – 120 A og 121 A af 10. november 1995.

Bølgebryderne udført i 2013 er godkendt af Kystdirektoratet den 26. august 2013.

Digefodsforstærkning på forstranden ved Ulvshalevej st. 1615 til st. 1965.

Godkendt af Vordingborg kommune som myndighed 2019.

 

B.   Diget mellem Ulvshale Pilebugt og Hegnede (Hegningen) gamle teglværk (Det SøndreDige).

Diget går langs strandkanten mod Stege Bugt fra Ulvshale Pilebugt, skellet mellem matr. nr. 285-d og 299 Ulvshale, Stege Jorder, ca. 20 m vest for skellet mellem matr. nr. 298 og 299 ibd., i vest mod øst til Hegnede gamle Teglværk, matr. nr. 153-b ibd.

Diget er stationeret i meter med st. 0 i skellet mellem matr. nr. 285-d og 299 og st. 2033 ved digets østlige ende ved matr. nr. 153-b.

Diget skal have følgende minimumsdimensioner:

Kronekote 2,00 m i forhold til D.N.N. Kronebredde 1,50 m. Udvendig skråningsanlæg 5. Arealet uden for diget indtil dagligvandslinien, dog maximalt til 5 m syd for udvendig digefod, hører under diget. Indvendig skråningsanlæg 1,5. Arealet indenfor diget indtil en afstand af 1,5 m fra indvendig digefod hører under diget.

Gennem diget fører følgende gennemløb og sluser:

I st. 495 et 50 cm rørgennemløb med klap, i st. 1947 et 60 cm rørgennemløb med klap og i st. 1992 et 110 cm rørgennemløb med klap.

Der fører ikke offentlig vej over diget.

Diget er beliggende på følgende matr. nr.: 4-c, 1-d, 1-c, 1-b, 296-a, 296-b, 297, 298, 299 og 377 Ulvshale, Stege Jorder.

 

  1. Teglværksgårdens private dige. (Det Nordøstre Dige).

Under 19. oktober 1960 (tinglyst den 5. december 1960) er der indgået overenskomst mellem ejeren af Teglværksgården og Digelaget angående den nordlige del af Teglværksgårdens private dige på matr. nr. 153-b Hegnede og Stege jorder, fra den østlige ende af Digelagets søndre dige mod nord og øst over matr. nr. 153-b til matr. nr. 237 Hegnede, hvilken overenskomst er godkendt af afvandingskommissionen for Præstø amtsrådkreds.

Digets dimensioner skal som minimum være følgende; Kronekote 2,00 m i forhold til D.N.N. Kronebredde 1,5 m. Skråningsanlæg mod øst og syd 2,0. Skråningsanlæg mod vest og nord 2,5.

Ifølge overenskomsten er den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 153-b Hegnede forpligtet til at oprethold diget i ovennævnte dimensioner. Der må ikke foretages bebyggelse eller opgravninger nærmest diget således: Mod landsiden i en bredde af 20 m fra digekronens indvendige kant og mod søsiden 5 m fra digets fod. Diget skal stedse være græsbevokset. Træer og buske skal holdes fjernet fra nærmeste digefod i en afstand af mindst 4 m. Husdyr – også i løsdrift – må græsse på diget. Men i øvrigt må der ikke foretages noget, der kan forvolde skade på diget.

Hvis der opstår skade på diget, skal skaden snarest foranstaltet udbedret af ejeren af matr. nr. 153-b Hegnede. Sker der skade på diget, der kræver hurtig udbedring, jfr. § 11 i digelovn r. 53 af 10. april 1874, påhviler det dog digelagets bestyrelse at træffe alle foranstaltninger til forhindring af digets gennembrud og til udbedring af opstået skade.

Udgiften til vedligeholdelse af diget på matr. nr. 153-b betales af Digelaget og ejeren af matr. nr. 153-b hver med halvdelen. Den skade, som måtte opstå som følge af husdyrs græsning på diget, skal ejeren af matr. nr. 153-b dog udbedre på egen bekostning. Digelaget betaler dog alene udgiften til udbedring af skade på diget efter katastrofetilfælde.

Digelagets bestyrelse har til enhver tid ret til at færdes på diget og til at lade dette efterse ved dertil af Digelaget antagne personer.

Overenskomsten kan til enhver tid opsiges af Digelaget og af ejeren af matr. nr. 153-b Hegnede med mindst et halvt års varsel. Spørgsmålet om fremtidig sikring af de under Digelaget hørende arealer skal af Digelaget hurtigst muligt efter opsigelsens fremkomst indbringes for Vordingborg kommune, som skal have beføjelse til om fornødent at udsætte tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden, indtil endelig afgørelse i sagen foreligger.

Såfremt overenskomsten måtte blive opsagt, har Vordingborg kommune ret til under hensyn til de da foreliggende forhold, herunder det tidsrum, i hvilket overenskomsten har været gældende, at bestemme, at det af Digelaget ydede vederlag på 1.000 kr. for de af Digelaget ved overenskomsten opnåede rettigheder helt eller delvis skal tilbagebetales til Digelaget.

Påtaleretten efter overenskomsten har Ulvshale-Fællesskov Digelags bestyrelse og Vordingborg kommune hver for sig eller i forening.

Stk. 2.  Enhver større skade på diget A, B eller C skal af Digelagets bestyrelse straks anmeldes til Vordingborg kommune.

 

§ 3.         Særlige bestemmelser til sikring af anlæggene.

Stk. 1.   Inden for digerne er der pålagt et areal af 20 m bredde, regnet fra indvendig digekronekant, servitut om, at der på det nævnte areal ikke må foretages bebyggelse eller opgravninger (se dog stk. 5). For det Nordre diges vedkommende fra st. 1460 – 2260 er sådant sikringsareal dog begrænset til arealet mellem diget og kommunevejen ”Ulvshalevej”. På de under digerne hørende arealer må ikke etableres beplantning af træer og buske.

Stk. 2.  Digelaget har ud over de til digerne førende offentlige veje færdselsret af enhver art ad den private vej, der fra kommunevejen ”Ulvshalevej” fører over matr. nr. 163-a, 163-r og 163-s Hegnede og videre 40 m mod øst ind over matr. nr. 17-b Udby, hvilken vejs bredde skal være mindst 3 m, og ad den mellem kommunevejene ”Bøndernes vej” og ”Husmændenes vej”, førende 8 m og 6 m brede private fællesvej ”Fællesskov Strandvej”, der er beliggende ca. 50 m syd for det Nordre diges st. 530 til 955 og passerer over matr. nr. 63-fx, 63-x, 63-d, 63-a, 59-az, 59-n, 59-z og 59-l Udby by, Stege Jorder.

Digelagets deltager i de to omhandlede vejes vedligeholdelse efter de for private vejes vedligeholdelse gældende lovregler.

Stk. 3.   Vedligeholdelsen af overkørsler m.v. over Nordre dige foretages af Vordingborg kommune f.s.a. overgange samt overkørselsramper for Bøndernes vej og Husmændenes vej, og af Ulvshale Lejer-og Grundejerforening f.s.a. alle stier. Vedligeholdelsen skal ske under hensyn til de for diget fastsatte profiler og under tilsyn af Digelagets bestyrelse og Vordingborg kommune.

Stk. 4.   Digelaget har ret til at have sine anlæg liggende uforstyrret fra lodsejernes side. Lodsejerne er pligtige til at holde deres husdyr borte fra anlæggene. Ingen lodsejer må anvende digerne til løsdrift, medmindre der er anbragt forsvarligt hegn mellem disse jorder og digerne. Denne hegnspligt påhviler lodsejerne, og skal være fjernet mindst 2 m fra digefoden.

Stk. 5.  Digelaget har i tilfælde af vedligeholdelsesarbejder på et dige ret til at tage fyld og græstørv på tilgrænsende eller andre egnede arealer hørende under Digelaget, og enhver lodsejer under Digelaget er pligtig til at tåle den færdsel over hans ejendom, som et diges vedligeholdelse måtte gøre nødvendig. I mangel af mindelig overenskomst om erstatning i de nævnte tilfælde fastsættes erstatningen af en eller flere af Retten i Nykøbing Falster udmeldte uvildige mænd.

Stk. 6.  Digerne må ikke bebygges eller anvendes til oplægning af materialer m.v. Husdyr må ikke græsse på digerne, og teltslagning og bålbrænding må ikke finde sted. For at undgå beskadigelse af digerne af skadedyr, såsom muldvarpe, rotter og mus, har Digelagets bestyrelse ret til at bekæmpe disse dyr på de under Digelaget hørende lodder. Digerne skal om nødvendigt slås for græs og ukrudt en gang om året, hvilket arbejde kan bortliciteres til Digelagets medlemmer.

Stk. 7.  Foranstående under stk. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 anførte bestemmelser gælder alene for anlæggene i § 2 afsnit A og B.   

Stk. 8.  Overtrædelse af bestemmelserne i denne vedtægt om anlæggenes benyttelse m.v. kan forfølges som politisager og straffes med bøde til statskassen, for så vidt højere straf efter lovgivningen ikke er forskyldt. Påtaleret tilkommer Digelagets bestyrelse og Vordingborg kommune.

 

§ 4.           Anlæggenes vedligeholdelse m.v.

Stk. 1.  Bestyrelsen skal påse, at digerne bevarer de påskrevne dimensioner, og at de til enhver tid er i forsvarlig stand, samt at Digelagets særlige rettigheder efter § 3 respekteres. Bestyrelsen skal således i det hele taget drage omsorg for, at anlæggene til enhver tid svarer til sine formål, og vedligeholdelsen af Digelagets anlæg skal derfor ikke indskrænkes til en blot bevarelse af de bestående anlæg, men skal også gå ud på efterhånden på tidssvarende måde at forny og styrke disse.

Stk. 2.  Det påhviler bestyrelsen at foranstalte de ordinære vedligeholdelsesarbejder udført.

Stk. 3.  Det påhviler ligeledes bestyrelsen under en stormflod at træffe alle foranstaltninger, hvorved et gennembrud kan forhindres, og efter stormfloden øjeblikkeligt at lade udbedre eventuelle skader.

Stk. 4.  Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, d.v.s. foranstaltninger til forbedring af anlæggene som f.eks. beklædning af digerne med andet materiale end det, som er anvendt ved etableringen, ska vedtages af generalforsamlingen efter en af bestyrelsen forelagt plan med overslag.

Stk. 5.  Såfremt et medlem af Digelaget ikke udbedrer skader på Digelagets anlæg, som han er ansvarlig for, er Digelagets bestyrelse berettiget til at lade arbejde udføre for hans regning. Udgifterne ved sådanne arbejder kan opkræves på samme måde som bidrag til Digelagets vedligeholdelse.

Stk. 6.  Vedligeholdelse af Digelagets anlæg sker under tilsyn af Vordingborg kommune. Tilsynet kan pålægge Digelagets bestyrelse at udføre de efter tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses-og sikringsarbejder. Såfremt et sådant pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre for Digelagets regning, idet udgiften gennem Vordingborg kommune opkræves hos Digelagets medlemmer sammen med øvrige vedligeholdelsesudgifter.

 

§ 5.           Digelagets interessenter samt partsfordeling og          bidragspåligning                

Stk. 1.  Digelaget omfatter alle ejendomme, som beskyttes af digerne og som ligger inden for den interessegrænse, som er indtegnet på det til denne vedtægt hørende kortbilag. På dette kort er tillige angivet grænserne for det udlagte sommerhusområde F3 (”Strandområdet”), en del af grænserne for det udlagte sommerhusområde F4 (”Skovområdet”) samt grænserne for det i landzone bebyggede område.

Stk. 2.  Digelagets interessenter er delt i 2 grupper, landbrugsinteressenter og sommerhusinteressenter, idet bemærkes, at Vordingborg kommune, som er særlig interessent, hører under sommerhusinteressenter.

Stk. 3.  Digelagets interessenter er opført på den til nærværende vedtægt hørende partsfordeling, der er godkendt af Landvæsenskommissionen den 10. april 1980, som er udarbejdet efter følgende regler:

 

a. Landbrugsinteressenter omfatter alle ejere af de under Digelaget hørende arealer, som ligger i landzone, dog med undtagelse af arealer, som er godkendt til bebyggelsesformål eller som anvendes hertil (bortset fra landbrugsbygninger). Alle disse arealer er anført med partsantal (”interesseparter”) efter kendelse af 16. december 1874, som ændret ved kendelse af 23. december 1960.

 

b..Sommerhusinteressenter omfatter alle ejere af de under Digelaget hørende arealer, som ligger i godkendt sommerhusområde, samt i landzone liggende arealer, som er godkendt til bebyggelsesformål eller som anvendes hertil (bortset fra landbrugsbygninger). Alle hidtidige parter (”interesseparter”) på disse arealer er afskrevet. I stedet er pålagt alle ejendomme i området 1 arealpart for arealer indtil 1200 m2 grundareal samt yderligere 1 arealpart for hver fulde 1200 m2 grundareal. Vejarealer samt fællesarealer, som ved tinglyst deklaration er udlagt hertil eller som ejes af Ulvshale Lejer- og Grundejerforening er fritaget for parter. Vordingborg kommune er pålignet 50 arealparter for almen offentlig interesse.

 

Stk. 4.  Bidragspåligningen foretages således: På baggrund af det af Vordingborg kommune godkendte budget for Digelaget pålignes det landbrugsinteressenterne at betale 1/20 af Digelagets budgetterede indtægter efter interesseparter, jfr. den efterfølgende partsfordelingsliste. For ejendomme med under 100 parter opkræves beløbet ikke. Sommerhusinteressenterne og Vordingborg kommune betaler 19/20 del af Digelagets budgetterede indtægter efter arealparter. Jfr. den efterfølgende partfordelingsliste.

Stk. 5.  Tvivlsspørgsmål angående partsfordelingen afgøres af Digelagets bestyrelse under rekurs til Vordingborg kommune.

Stk. 6.  Partsfordelingen føres årligt ajour med de ændringer, som følger af stedfunden udstykning og bebyggelse, idet en af Digelaget udpeget landinspektør sørger for den fornødne berigtigelse af partsfordelingen efter foranstående regler. Den ajourførte partsfordeling har virkning fra det første regnskabsår efter at ændringen har fundet sted. Er en lodsejer utilfreds med de foretagne ændringer i partsfordelingen, kan han inden 4 uger efter, at denne er ham meddelt indbringe spørgsmålet for Vordingborg kommune.

Stk. 7.  Den til enhver tid gældende partsfordeling er norm for lagets medlemmer og hjemmel for deres forpligtelser. Skulle forandringer i de stedlige forhold gøre det ønskeligt at få ændret i grundlaget for partsfordelingen, kan spørgsmålet herom såvel af Digelagets bestyrelse som af enkelte medlemmer indbringes for Vordingborg kommune.

 

§ 6.              Katastrofefond.

Stk. 1.  Hvert år pr. 1. oktober ansætter Digelagets bestyrelse enhver ny bebyggelse, som ligger inden for interessegrænsen og hvis sokkel ligger i mindre højde end 2,51 m over dansk normal nul, til bygningsværdi. Tilsvarende vurderes om- og tilbyggede ejendomme, idet der dog for disse kun ansættes den fremkomne merværdi. På grundlag af bygningsværdien betales et bidrag på 160 kr.pr. 1.000 kr. ”reduceret bygningsværdi”, hvorhos nybygninger (men ikke om- og tilbygninger) tillige betaler et fast bidrag på 50 kr. Den reducerede bygningsværdi fremkommer således: Bebyggelsen ansættes til takst i forhold til bebyggelsens sokkelkote i forhold til dansk normal nul, således at bebyggelse med sokkelhøjde fra 0 – 1,50 m, fra 1,50 – 2,00 m og fra 2,00 – 2,51 m ansættes til takst henholdsvis 6, 3 og 1. Ved at multiplicere bygningsværdien med taksten og derefter dividere resultatet med 10 fås ”reduceret bygningsværdi”.

Stk. 2.   De herefter fastsatte bidrag opkræves over 10 år sammen med ejendomsskatterne. Alle bidrag indgår i en katastrofefond, der administreres under Vordingborg kommunes tilsyn.

Stk. 3.  Renter af katastrofefondens midler tilskrives hovedstolen. Såfremt katastrofefondens midler på noget tidspunkt måtte udgøre mere end 60.000 kr., vil renterne af fondens hovedstol kunne anvendes til dækning af vedligeholdelsesudgifterne.

Stk. 4.  Katastrofefondens midler må kun anvendes til udbedring af skade, som er opstået ved ekstraordinære naturbegivenheder. Såfremt katastrofefondens midler måtte være utilstrækkelige til afbødning af en skade af nævnte art, vil den del af udgifterne, som ikke kan dækkes af katastrofefondens midler eller afhjælpning af eventuelle tilskud fra det offentliges side, være at udrede efter reglerne om vedligeholdelsesbidrag. Under særlige omstændigheder kan katastrofefondens midler med Vordingborg kommunes samtykke udlånes til Digelaget med henblik på dige forstærkning, der mindsker risikoen for skader ved ekstraordinære naturbegivenheder. Det udlånte beløb tilbageføres i lige store årlige rater over højst 7 år.

Stk. 5.  Efterhånden som sommerhusområdet nærmer sig fuld udbygning, vil bidragene til katastrofefonden aftage for til sidst at blive minimale. Digelagets generalforsamling kan da vedtage at opretholde Katastrofefonden ved ekstraordinære bidrag, der fastsættes efter reglerne om vedligeholdelsesbidrag.

Stk. 6.  Digelagsbestyrelsens efter stk. 1 foretagne ansættelse af bygningsværdi og ”reduceret bygningsværdi” kan indbringes for Vordingborg kommune af enhver interessent og af Vordingborg kommune.

 

§ 7.              Administration.

Digelagets interesser styres af generalforsamlingen og en bestyrelse, som varetager de daglige forretninger ved driften og vedligeholdelsen af Digelagets anlæg og udadtil repræsenterer Digelaget.

 

§ 8.              Generalforsamlingen.

Stk. 1.  Alle ejere af de under Digelaget hørende ejendomme (interessenterne, jfr. § 5) har ret til at deltage i generalforsamlingen. Hver interessent har en stemme.

Stk. 2.  Inden udgangen af april afholdes ordinær generalforsamling.

Dagsorden skal omfatte

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Forelæggelse af budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Dagsorden kan også indeholde eventuel plan med overslag for ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder efter § 4, stk. 4

Stilles der forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal dagsordenen angive den fulde ordlyd

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

 

Stk. 3.  Den ordinære generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel via e-mail til alle interessenter og opslag på foreningens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 7 dages varsel via e-mail til alle interessenter og opslag på foreningens hjemmeside.

Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingen vedhæftet revideret regnskab.

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når det forlanges af mindst 1/3 af interessenterne.

 

Stk. 4.  Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist, og denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Stk. 5.  Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal, dog kræves der ved spørgsmål om ændringer i vedtægten en vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer.

Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen, dog har interessenterne ret til at afgive stemme ved et med skriftlig fuldmagt dertil bemyndiget medlem af laget, men ingen kan møde med mere end 1 fuldmagt.

 

§ 9.                 Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af og blandt interessenterne.

Medlemmerne vælges for 2 år. I lige år afgår efter tur 3 medlemmer. I ulige år afgår efter tur 2 medlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter.

Genvalg er tilladt.

 

Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.

Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede fysisk eller digitalt.

Beslutninger vedtages med simpelt flertal.

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

 

Stk. 3.  Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og for dagpenge og befordringsgodtgørelse.

Stk. 4.  Alle Digelagets interessenter er valgbare medlemmer af bestyrelsen og pligtige at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet. Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til at undslå sig for at modtage valg i et år efter udløbet af hver tjenesteperiode.

Stk. 5.  I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen med en suppleant.

 

§ 10                         Lagets regnskab og opkrævning af bidrag.

Stk. 1.  Lagets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.  Regnskabet skal omfatte dels et drifts- og et vedligeholdelsesregnskab og dels et regnskab for katastrofefonden.

Stk. 3.  Regnskab revideres af en godkendt revisor jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsselskaber (revisorloven), som vælges på den ordinære generalforsamling. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4.  Det reviderede regnskab med revisionsbemærkninger fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 5.  Det reviderede regnskab og budget for det kommende år samt beretning fra den ordinære generalforsamling sendes til Vordingborg kommune senest den 1. juli. Vordingborg kommune træffer på grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskab for det afsluttede år beslutning om, hvor stort bidrag der skal opkræves hos interessenterne i det kommende regnskabsår.

Stk. 6.  Lån kan ikke optages uden Vordingborg kommunes samtykke. De pålignede bidrag til vedligeholdelse og til katastrofefonden opkræves hos interessenterne sammen med ejendomsskatterne. De opkrævede bidrag udbetales forskudsvis af Vordingborg kommune.

Stk. 7.  Vordingborg kommunes udgifter til Digelaget refunderes Vordingborg kommune af Digelagets bestyrelse efter regning.

Stk. 8.  For opkrævning af interessenternes bidrag til Digelaget haves samme fortrinsret og udpantningsret som for de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter.

 

§ 11.                         Ændring af vedtægten.

Ved vedtagelse med kvalificeret majoritet, jfr. § 8, stk. 5 på en beslutningsdygtig generalforsamling, jfr. § 8 stk. 4 kan der træffes bestemmelser om ændringer i vedtægten, idet sådanne beslutninger dog for at få gyldighed skal godkendes af Vordingborg kommune. Når Vordingborg kommunes godkendelse er indhentet, foranlediger Vordingborg kommune vedtægtsændringen tinglyst. Vordingborg kommune kan pålægge bestyrelsen at søge vedtægten ændret på en generalforsamling, ligesom enhver interesseret lodsejer kan indbringe sagen for Vordingborg kommune.

 

§ 12.                                    Tinglysning.

Vedtægten tinglyses ved Vordingborg kommunes foranstaltning i medfør af lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009, med de ændringer der følger af § 159 i lov nr. 1520 af 27. december 2014 og § 2 i lov nr. 178 af 24. februar 2015 som servitutstiftende på alle de af anlæggene berørte ejendomme, som dels er anført i § 2 stk. 1 afsnit A in fine, afsnit B in fine og det i afsnit C nævnte matr. nr. 153-b Hegnede, Stege Jorder, samt i § 3 stk. 2 og dels er følgende ejendomme (berøres af bestemmelsen i § 3 stk. 1): Matr. nr. 5-g, 5-h, 5-r, 5-s, 5-t, 5-u, 5-ae, 5-af, 5-ag og 5-aq Hovedskov, Stege Jorder, matr. nr. 63-y, 63-æ, 63-ab, 63-aø, 63-ba, 63-bb, 63-bc, 63-bd, 63-bk, 63-bt, 63-bz, 63-co, 63-ep, 63-cq, 63-gc, 59-ai, 59-au, 59-bb og 17-ar Udby, Stege Jorder, matr. nr. 285-d, 285-g, 285-0, 291 og 293 Ulvshale, Stege Jorder.

For s.a. servitutbestemmelsen henvises til ejendommenes blade i Tingbogen m.h.t. pantehæftelser og servitutter.

Vedtægten tinglyses endvidere som hæftelse på de i den tilhørende partsfordeling anførte matr. nr. med prioritet forud for al pantegæld.

Påtaleretten tilkommer Digelagets bestyrelse og Vordingborg kommune.

Samtidig med tinglysning af denne vedtægt aflyses den tidligere vedtægt tinglyst 08.04.1998 med senere ændringspåtegninger på alle de matr. nr., hvorpå de er lyst eller overført ved tinglysning.

 

Foranstående vedtægt er godkendt af Vordingborg kommune:

 

 Download: Digelagets interesse grænse iht. LVK-kendelse i 1960 (pdf - 227 kb)