Referat af bestyrelsesmøde 05.02.2022

Referat af 2. bestyrelsesmøde - afholdt d. 5.2.2022

Tilstede: Kirsten Overgaard (KO), Michael Lippert (ML), Betty Gjerke (BG), Ole Lie (OL)

Dorte Egestad (DE), (referent) 

Afbud: Ege Frandsen

1. Godkendelse af referat siden sidste møde

Referatet blev godkendt

 

2. Henvendelser fra medlemmer siden sidste møde

Henvendelse fra medlem vedr. investering af foreningens midler, på baggrund af referat fra sidste møde hvor investering i obligationer blev drøftet.

Der fremgår ikke af foreningens vedtægter, at der ikke må investeres i værdipapirer.


3. Status på økonomi – bilagsgennemgang samt status på investering

Foreningen har i øjeblikket et større beløb stående i likvide midler og indeståendet vokser på grund af udtrukne obligationer.

 I alle foreningens 4 pengeinstitutter betales der negativ rente af indeståendet og det er dyrt.

Bankomkostning i Sparekassen Sjælland er dyrest – ML oplyser at bank omkostningen hos Spk. Sjælland alene udgør kr. 3.490,- med et samlet minus på kr. 8.683,56 incl neg. Rente i 2021!  

Det blev besluttet at flytte pengene fra Sparekassen Sjælland, Sparekassen Danmark (tidl. Vendsyssel Sparekasse) og Totalbanken over til Møns Bank og investere pengene.

Pengene vil ikke blive flyttet før der er truffet beslutning om hvilke papirer der skal investeres i.  

På mødet blev det besluttet at gå videre med at investere pengene, men ikke i enkeltpapirer.

I stedet vil vi se på Investeringsforeninger med lav risiko. Møns Bank anbefaler dette.

ML og DE har planlagt møde med Møns Bank vedr. investering i februar.

Bilag siden sidste møde blev gennemgået.

ML afstemmer og fremsender bilag/kontoudtog inden udgangen af februar. Har aftalt med Revisor Jesper Naur Larsen, Øernes Revision at revidering og Årsrapporten 2021 er klar til udsendelse senest 1. april 2022.

 

4. Indkaldelse til Generalforsamling

Moena Mønshallerne er optaget lørdag den 30.04. Datoen fastholdels hvorfor andet sted findes for afholdelse af Generalforsamling.

KO træffer aftale om dette.

Indkaldelse vil ske 14 dage inden generalforsamlingen jf. vedtægterne.


5. Udsat punkt fra sidst - Hvilke 5 års projekter der er realistiske. Samt delmål og videre handlingsplan

       Punktet udsættes til efter dige gennemgang.

6. Udsat punkt fra sidst - Vedtægtsændringer der tilpasses til 2022 samt udvidelse af bestyrelse fra 3 til 5 medlemmer
       Der skal foretages en del tilpasninger/ændringer i vedtægterne. KO samler op og udfærdiger forslag til gennemgang inden bestyrelsesmødet.

KO havde inden mødet fremsendt foreløbige nye vedtægter

På mødet gennem gik vi forslag til §8 stk, 4, §10 stk. 5 samt §9 stk. 1 og 2., samt tilpasning i §2

DE samler kommentar og mailer vedtægtsændringerne til endelig gennemgang.  

I forbindelse med at bestyrelsen skal udvides fra 3 til 5 medlemmer, meddelte Ole Lie at han gerne stiller op som suppleant.

7. Opfølgning fra sidste møde

Punkt 3 – Kort over diger på hjemmesiden BG tager fat i Vordingborg Kommune for at skaffe bedre kort materiale, der vil blive lagt på hjemmesiden

Punkt 5 – Reparation af dige overgang ved Klitrosevej ML kontakter entreprenør

Punkt 6 – Genetablering af låner for enden af Bøndernes vej. Dette ses der på ved dige gennemgangen.

Status på opfølgning af tidligere bestyrelses protokol – Afventer svar fra KO

 

8. Dige gennemgang forberedelse.

 

DIGE GENNEMGANG med rådgivende ingeniør Svend-Aage Sørensen aftalt søndag den 6. marts kl. 10

 

DMI har udgivet rapport og klimaatlas, der indeholder data for vandstande, nedbør og stormfloder i det fremtidige danske klima. Og et kvalificeret bud på hvor meget vandstanden vil stige.

 

https://www.dmi.dk/nyheder/2022/vandet-truer-mere-end-100-gange-om-aret/?fbclid="IwAR3bXWuma7wrQBlo3mTYoWmENwKtwPUIjwc88_pcTxTVI-SDyuYrlsHk5s4  

Der blev talt om omfang og placering af nordre dige. Et bedre kort materiale forsøges fremskaffet  

 

9. EVT. – Årshjul arbejdsopgaver i bestyrelsen.

Første oplæg på et årshjul med bestyrelsen opgaver er udarbejdet af ML. Blev udleveret og ideen gennemgået for nuværende kendte opgaver. Enighed om ideen er god, Og færdiggøres efter generalforsamlingen. Med henblik for publicering på Digelagets hjemmeside.