Referat af bestyrelsesmøde 15.11.2022

Tilstede: Ege Lau Frandsen, Michael Lippert, Betty Hemmingsen, Ole Lie, Dorte Egestad

 

Dagsorden:

1. Tilføjelse til dagsorden

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr.2 den 25.09.2022

3. Status på Økonomi

4. Status på henvendelser

5. Status på kontakt til

6. Gennemgang af vedtægter

7. Næste møde

8. Eventuelt

 

 

1. Tilføjelse til dagsorden

 

Ingen

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr.2 den 25.09.2022

 

Godkendt

 

3. Status på Økonomi

 

Formue fortsat ok.

Vi lader obligationsbeholdningen stå, resten står i kontanter.

 

Michael fremlagde udkast på fremtidigt budget.

Vi ønsker til næste generalforsamling at hæve bidragssatsen jf. Par. 5 stk. 5 med 35 kr. til 85 kr. pr. sommerhus part fra 2024

 

Budgettet skal gennemgås igen i januar, så det er klar til generalforsamlingen

 

Vordingborg kommune har fejlagtigt, ikke har opkrævet korrekt bidragsregulering for 2022, såvel 1. som 2. ejendomsopkrævning.

Denne manglende regulering af dige bidraget vil ske med 1. opkrævning af ejendomsskatten for 2023. 

Denne meddelelse skal samtidig informeres på Digelagts hjemmeside.

 

4. Status på henvendelser

 

a. Tinglysning og godkendelse af vedtægtsændringer (Vordingborg Kommune)

Ege har dialog med Vordingborg kommune, idet vi ønsker at Vordingborg Kommune jf. digelagets vedtægter skal tinglyse de nye vedtægter, hvilket de ikke mener de skal.

  

b. Søndre dige kote nivellering

Der er målt at koten på søndre dige nogle steder er for lav. Hovedsalig den første kilometer målt fra pumpestationen.

Der er indhentet tilbud fra entreprenør, der skal specificeres yderligere. Michael tager kontakt.

 

Tilkørselsforhold skal undersøges og kommunen skal spørges om jordflytning.

 

 

c. Udkast til pris sættelse af kommende stenbølgebrydere (Kystingeniør)

Vi har modtaget overslag på 6 bølgebrydere. Prisen er steget meget i forhold til de tidligere anlagte bølgebrydere på grund af stigning i materiale priser mv.

Vi mener stadig, det er vigtigt at arbejde videre med projektet for sikre Ulvshale nordkyst og dige strækningen mod den stigende vandstand samt de hyppigere storme vi oplever.

Vi forventer digelagets økonomi vil tillade igangsætning af projektet indenfor de kommende år.

På sigt må vi håbe på lidt billigere priser af materialer samtidig med at Femern.Bælt projektet vil nærme sin afslutning.

 

Ege tager kontakt til Kystdirektoratet for at få forslag til rådgivende ingeniør.

 

d. Andre

Karsten Blem vedr. digeovergangskort
Der arbejdes videre med at få kortet udarbejdet. (Dorte)

 

 

5. Status på kontakt til

 

a. Kommune

Betty har fortsat kontakt med kommunen vedr. kort over området.

Der udarbejdes kontaktperson-liste, så vi kontakter de korrekte.

 

Der pågår stadig dialog med Vordingborg Kommune vedr. Strandbakke udstykningen og sommerhusenes medlemsbidrag til digelaget iht. Lokalplan 104. 

 

b. Landmåler

Intet nyt. 

 

c. Andre

Intet nyt 

 

6. Gennemgang af vedtægter

Gennemgang af vedtægterne for tolknings spørgsmål mv.

Det blev konstateret at der er en del ting vi skal se på i vedtægterne for en samlet fremtidig ændring.

 

7. Næste møde

 

Inviter suppleanter med.

 

Fredag d. 13.01. Foreningernes hus kl. 15.

 

-        Generalforsamling

-        Regnskab

 

8. Eventuelt

Der er konstateret rævehuller eller andet ud for hjørnet af Kristtjørnvej samt ved Fællesskov Strandvej udfor nr. 11 ud mod standen.
Hullerne observeres og forsøges lukket til.