Referat af bestyrelsesmøde 25.09.2022

Referat bestyrelsesmøde 25.09.2022

Tilstede: Ege Lau Frandsen, Michael Lippert, Betty Hemmingsen, Ole Lie, Dorte Egestad

 

DAGSORDEN

1. Tilføjelse til dagsorden

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr.1 den 16.05.2022

 

3. Status på Økonomi

a. Forventet vedligeholdelsesudgifter i 2023

b. Fastlæggelse af dige bidrag 2023

 

4. Status på henvendelser

a. Tilbud om sten – placering for oplagring

b. Evaluering af kommunens frøhøst på dige i 2022

c. Udkast til kommunens nye digitale kort over digerne

d. Kronekoten på Søndre dige

e. Andre

 

5. Fastlæggelse af handle- og arbejdsplan for 2023

 

6. Status på kontakt til

a. Kommune

b. Landmåler

c. Andre.

 

7. Lukket møde

 

8. Næste møde

 

9. Eventuelt

 

 

1. Tilføjelse til dagsorden

Opfølgning på slåning og observationer – se punkt 6.3

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 16.05.2022

Godkendt

 

3. Status på økonomi v. Michael Lippert

Status          

Formue fortsat god.
Der er fortsat kurstab på foreningens værdipapirer, da vi ikke skal bruge pengene nu, er vi enige om at lade dem ligge og håbe at kursen stiger i løbet af de kommende år igen. 
Øvrig formue står kontant og det bliver de ved med. Nye penge der kommer ind, lader vi ligge i kontant.

Vi skal finde et pengeinstitut mere til en kontantkonto, så de er sikret af indskyder reglerne.

 

a. Forventede vedligeholdelsesudgifter

Dige sikring – hegn op, jord på huller mv. budgetteret til kr. 150.000 skal forventes brugt.

Fra 2023 vil vi hæve vedligeholdelsesbeløbet til 200.000 kr.
Vedligehold af udearealer fastholdes på kr. 40.000 kr.

Løn til bestyrelse:

Bestyrelsen fastholder samme aflønning på kr. 5.500 pr. bestyrelsesmedlem.

 

b. Fastlæggelse af dige bidrag 2023

Pumpe- og Dige Bidrag for 2023 bliver 1.150 kr. pr. sommerhus-interessent.

For landbrugs-interessenter bliver bidraget jfv. Par. 5 stk. 4 til 6,65 kr. De betaler ikke til katastrofefonden.

De 54 grunde i Strandparken skal være medlem af Digelaget jf. lokalplan 104 øverst side 15 under Pumpe og digelag. De kommer dog kun til at betale katastrofe bidrag, hvis byggeriet ligger med sokkelkote under 2.5 meter.
Kote beregnes af landinspektøren og betales over 10 år.

Betalte regning blev underskrevet.

 

4. Status på henvendelser

 

a. Tilbud om sten – placering for oplagring.

Vi er af entreprenøren fra Strandbakke udstykningen er vi blevet tilbudt de sten der er gravet op uden beregning. Michael har kontakt med ham.

Stenene skal være væk fra Strandbakken indenfor de næste uger. Vi er enige om de opmagasineres på forstranden ved Bøndernes vej indtil de skal bruges.

Entreprenøren har desuden godt 1200 tons sten opmagasineret på Møn samt i Ørslev.

Der er aftalt en interessant pris for disse sten pr. ton leveret i Ulvshale.

Entreprenøren har oplyst at min. ca. 4-600 kubikmeter er egnet til kystsikring.

De sten skal være min. 50 -120 cm i diameter. Da store sten er en mangelvare beslutter vi,

at købe omtalte sten. Stene vil kunne op magasineres, som Digelagets ejendom, hvor de ligger nu, formentlig de næste 1,5 til 2 år.

Ved at sikre sten leverancen nu. Får bestyrelsen mere tid til at arbejde med at finde alternativ opmagasinering indtil de skal bruges til færdiggørelsen af de projekteret bølgebrydere.

 

b. Evaluering af kommunens frøhøst

Vi vil stadig give lov til at der kan høstes frø hvis vi bliver spurgt.
Kommunen vil blive anmodet om at der skal høstes mere nænsomt så rodnet ikke forsvinder og sandet bliver blotlagt.

Iflg. biologen fra kommenen er der kommet langt flere forskellige plantearter.

 

c. Udkast til kommunens nye digitale kort over digerne

Betty har foranlediget at der laves nyt digitalt kort af hele nordre dige.
Kan bruges som fint arbejdsredskab.
Kommunen tager forbehold for fejl.

Vi skal have informeret bedre om, at hvor det er tilladt at gå over diget.
Der laves kort med dige-overgang for hele strækningen Nordre dige og vi deler det i to dele.

 

d. Kronekote på Søndre Dige

Ege har talt med Skov og Naturstyrelsen, de har foretaget en optegnelse og det viser sig at koten enkelte steder er under de 2 m. der er kravet.

Det er ikke prioriteret at forhøje Søndre dige lige nu.
Første sted der med fordel kunne forhøjes til koten er ved pumpestationen og digets begyndelse.

 

e. Andre

Handicapovergang (Betty)
Kommunen har kontaktet interessenten direkte.
Det er meddelt at der ikke etableres yderligere overgang ved Ulvshale Strand Nordre dige.

 

Igen pres på digerne ved kraftig NØ vind den 8-9. september.

For enden af Husmændenes vej har vandet igen været oppe ved dige foden, men der er beton under og derfor er det ikke kritisk pt.

 

5. Fastlæggelse af handle- og arbejdsplan for 2023

Fastlæggelse af handle- og arbejdsplan for 2023 og 5 år frem

Følgende punkter ses

  1. Sten bølgebrydere - plan inden 2025/26. 
  2. Koten på Søndre dige – plan inden for 2 år.
  3. Ulvshalevej udbedring af diget ved parkeringspladsen før campingpladsen

Dertil kommer den almindelige dige vedligeholdelse.

Ege oplyser at Kystdirektoratets pulje til Kystsikring til og med 2023 allerede er øremærket til Vadehavet, og der gives ikke til private digelag. Men derefter vil vi kunne søge.

 

Ege kontakter Svend Åge for at få alt det materiale der foreligger vedr. allerede udførte projekter samt det materiale der måtte være vedr. de resterede bølgebrydere.

 

Bestyrelsen vil påbegynde planlægning af projekteringen med udlægning af de resterende bølgebrydere.