Referat af bestyrelsesmøde 16.05.2022

Tilstede: Ege Lau Frandsen, Michael Lippert, Ole Lie, Dorte Egestad – via telefon Betty Hemmingsen

 

DAGSORDEN

 1. Tilføjelse til dagsorden
 2. Konstituering
 3. Tilrettelæggelse af mødeaktivitet det næste år.
 4. Tildeling af ansvarsområder for hvert bestyrelsesmedlem.
 5. Handlingsplan de næste 5 år.
 6. Status på økonomi.
 7. Status på henvendelser
 8. Status på kontakt til kommune, landmåler og andre.
 9. Eventuelt

Ad 1 -Tilføjelse til dagsorden

Ingen tilføjelser

 

Ad 2 og 4 – Konstituering og ansvarsområde for hvert bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen konstituerede sig således

Formand: Ege Lau Frandsen
Kasserer: Michael Lippert
Sekretær: Dorte Egestad
Teknisk ansvarlig: Ole Lie
Kommunal kontakt: Betty Hemmingsen

 

Ad 3 - Tilrettelæggelse af mødeaktivitet det næste år.

Struktur:
Fremtidige bestyrelsesmøder vil blive afholdt i Foreningernes hus i Lendemarke, der er gratis at anvende.

Der vil blive afholdt 4 møder årligt

Næste bestyrelsesmøde afholdes 25.9. kl. 9.00.
                  Ege medbringer brød og vi medbringer selv kaffe/te

Punkter:
Årshjul blev udleveret indeholdende de aktiviteter der er igennem året.
Tilføjelser til årshjulet varetages af Michael.

Grundejerforeningen skal kontaktes vedr. vedligeholdelse af dige overgange – Ege tager kontakt.

 

Ad 5 - Handleplan de næste 5 år.

Overordnet handlingsplan vil komme med på næste generalforsamling.

Ege og Betty vil undersøge muligheden for at søge statslige og private fonde, og have en status med på næste bestyrelsesmøde.

Dorte skaffer kontakt oplysninger på dem der udførte det sidste projekt.

Et fremtidigt dige projekt skal ansøges hos Vordingborg Kommune.

 

Ad 6 - Status på økonomi.

Foreningen har p.t. 3.3. mio. kr. stående i kontanter

Bilagsgennemgang blev udført og bilag godkendt

Der er kommet en mindre ekstraregning fra Øernes Revision i forbindelse med materiale til Generalforsamling, denne blev også godkendt.

 

Ad 7 - Status på henvendelser

Der blev truffet beslutning om at referater fra bestyrelsesmøder fra nu af vil blive lagt op på hjemmesiden.

På generalforsamlingen i 2021 kom der en henvendelse vedr. etablering af handicap overgang. Der har endvidere være artikler i Ugebladet for Møn og i Sjællandske, bla. på dagen for generalforsamlingen.
Bestyrelsen blev enig om at Ege tager kontakt til Vordingborg kommune samt medlemmet for at undersøge digelaget opgave og evt. ansvar i en sådan overgang.

Desuden talte vi om tilgængelige overgange ved Husmændenes- og Bøndernes vej og det at der ikke længere er mulighed for at tage f.eks. en båd med over diget.
Ege vil også tale med kommunen om dette.

 

Ad 8 - Status på kontakt til kommune, landmåler og andre.

Vordingborg Kommune (Allan Schmidt) skal efter generalforsamlingen have fremsendt:

 • Regnskab
 • Referat og beretning
 • Nye vedtægter

Ege fremsender materialet til godkendelse.

Ingen udeståender i forhold til Landmåler

 

9 – Eventuelt

Piktogrammerne der står ved nogle af dige overgangene kan være svære for besøgende at forstå. Bla. har der på Facebook været et opslag hvor der blev spurgt ind til det. Bestyrelsen diskuterede hvad vi kan gøre ved problemet med bla. ophold på diget samt vigtigheden i at vi alle passer på diget, undgår at der opstår huller, at der graves i diget osv.

 

Bestyrelsen laver en fælles billedmappe med billeder af diget, så vi over tid kan følge udviklingen.

 

Dorte har fremover ansvaret for at føre protokol i papirformat, så det også kan findes i eftertiden.

 

Ole talte om at katastrofe vejene på løber på indersiden af diget skal være 4m brede.
Traktor og græsslåning skal kunne komme forbi.
I tilfælde af digebrud skal det også være muligt at komme forbi med sandsække.

 

Michael har udarbejdet en rådgiverliste, denne fremsendes til alle i bestyrelsen.

 

Honorar til bestyrelsesmedlemmer blev diskuteret og det blev besluttet at vi vender tilbage til dette på et tidligere møde.
Der vil blive brugt meget tid på det fremtidige projekt.

På mødet deltog de to valgte suppleanter ikke. Ege kontakter suppleanterne og aftaler at de deltager i møderne fra 2023.