Referat af bestyrelsesmøde 06.07.2023

Referat af bestyrelsesmøde Afholdt: 06.07.2023 kl. 19.00 via Teams

Tilstede: Ege, Michael. Dorte, Betty, Ole samt Alex og Mette

 

1. Tilføjelse til dagsorden
Punkt 11.a. Indkøb af sten

2. Godkendelse af notat af bestyrelsesmøde nr. 6 den 07.06.2023

Notat vedr. huskepunkter til COWI’s dige-gennemgang blev godkendt.

3. Status på økonomi
Bilag fra Michael blev gennemgået.

Vedr. kontant indestående:
Vi har som aftalt stadig en del penge stående i kontanter.

Det blev besluttet at vi indsætter 1 mio. kr. på er aftaleindlån med 12 måneders opsigelse i Sparekassen Sjælland-Fyn, så det bliver vores indestående der.
Vi er klar over at Garantifonden ”kun” dækker det der modsvarer 100.000 EUR.

Michael undersøger muligheden for at lave aftaleindlån i vores øvrige pengeinstitutter.

Vedr. vores obligationsbeholdning:

Michael har talt med Møns Bank om vores beholdning.

Der er tale om en meget entydig lang investeringsprofil, der ikke svarer til foreningens behov.
Det er for sent at gøre noget ved nu, men der vil blive udarbejdet en oversigt til bestyrelsens orientering af Michael og Dorte.

Der enighed i bestyrelsen om vi beholder papirerne, og håber at kurs tabene minimeres, som følge af et rentefald over de kommende år.

Vedr. budget for indeværende år:
Der er i budgettet afsat 700.000 kr. til Katastrofefonden, det blev aftalt af nedsætte dette til 500.000 kr. og anvende de penge til omkostningerne der kommer fra COWI dette år.

4. Status på dige vandringen – Digernes tilstand

- Søndre dige rettes lunker op til aftalte kote højde netop nu. (iht. vedtægterne.) Arbejdet er i gang, det bliver også tromlet når de er færdige. 

- Bestyrelsen skal have fundet en dato for fælles besigtigelse af hele det søndre dige incl. fælles dige med Teglværksgården.

Nordøstre dige har flere kritiske revner i cementen. 

- Diget her har kraftig og kritisk vækst af Hybenroser og Brombær som også begynder at være et problem. 

- Martin Foder slår hyben og andre gevækster på nordre dige nu, samt senere på året.
- Slåning mere end en gang om året bør overvejes.

- Katastrofevejen på 3 meter bag diget er ikke overholdt flere steder.
Ege, Ole og Michael laver et skriv til parcel-ejere om at de skal rydde så stibredden igen er til stede.
Dette skal gøres, så det er muligt for redningskøretøjer at komme frem i forbindelse med et digebrud.

Brev udsendes til berørte parcel-ejere i løbet af de kommende måneder.

Parcel-ejer skal rydde, ellers gør vi det for parcel-ejerens regning i efteråret 2023.

5. Oplæg fra COWI om den videre proces efter mødet den 9. juni 2023

God og meget givende gennemgang af digerne med COWI.

Bilag 1. blev gennemgået.

Betty påtalte at vi også skal huske Ulvshale delen af Nordre dige.
Derfor blev det besluttet at vi bør tage det som fase 3 i stedet for Søndre dige.
Ege meddeler COWI dette.

6. Status på Strandbakkeudstykningen (betaling til digelaget)

Adv. Gorrissen Federspiel arbejder på et skriv til Vordingborg kommune. Bør komme i løbet af juli.

7. Aktindsigt fra Kystdirektoratet og Vordingborg Kommune

Der er tilgået os meget materiale.

Ege vil gennemgå materialet fra aktindsigt hos Vordingborg Kommune samt Kystdirektoratet og dele det med os via Dropbox.

COWI skal benytte noget af materialet også.

8. Forsikring af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter

Der blev truffet beslutning om at tegne en Bestyrelsesansvars forsikring samt en Netbank forsikring.
Michael har indhentet tilbud.
Forsikring tegnes hos Topdanmark
Den bliver på 2 mio. kr. i ansvarsforsikring og 1.3.mio. kr. for Netbank svindel

Forsikring vedr. Netbank svindel tegnes fordi vi som forening ikke er sikret mod hacking.

9. Privatlivspolitik for Digelaget

Privatlivspolitik – mail fra Michael 27.06.

Rettes til og udsendes til alle.
Tages med på næste møde

10. Møde med grundejerforeningen

Mødet afholdes på tirsdag d. 11.07. kl. 19. Ege, Michael og Ole samt Alex deltager
Foregår i Vandværkets hus, Ulvshalevej.

Digelaget har følgende punkter (der skal tales drift):

-        Dige overgange

-        Kommunikation med Vordingborg Kommune (tale som en enhed)

-        Pumpe på Søndre dige inkl.. adgang (vej tilhører grundejerforening)

-        Skov og naturstyrelse - Nationalpark

-        Strandbakken

-        Er der et område til henlæggelse af sten?

-        Mødefrekvens aftales

11. Møde med Vordingborg kommune

Ege foreslår mødet udsættes lidt, indtil vi har mere om Klimaområde (badekarret) samt Strandbakke udstykningen.

11.a. Indkøb af sten

Michael har besigtiget stenlager, hvor der ligger stor mængde af store sten, eget til kystbeskyttelse. Der skal laves en aftale med sælger.

12. Lukket møde

13. Næste møde

Dato 30.08. kl. 19 på teams

14. Eventuelt

Intet

Siden er ved at blive opdateret. Kig venligst tilbage lidt senere...