Referat af Bestyrelsesmøde 03.03.2023

Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 i valgperioden 2022/2023

Afholdt fredag 03.03.2023

 

Tilstede: Ege, Michael, Ole, Dorte, Alex og Mette

 

Afbud: Betty

 

DAGSORDEN

1. Tilføjelse til dagsorden

Ingen

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 4 den 13.01.2023

Godkendt uden bemærkninger

 

3. Status på Økonomi.

- Ny bank konto oprettet i Arbejdernes Landsbank

- Michael har forhandlet med Sparekassen Sjælland vedr. deres gebyrer og Digelaget har fået kr. 8.182 retur pga. for meget opkrævede gebyrer.

- Vi mangler et pengeinstitut mere idet der kommer til at stå for mange penge på kontoen i Møns Bank.

- Formue balance Pt. ca. 8 mio.

- Dige ingeniørens 1. overslag i forbindelse med færdiggørelse af de sidste stendiger blev vendt.

 

4. Regnskab 2022

- Tilfredsstillende resultat at tage med på generalforsamlingen.

- Desværre et større kurstab på 1.4 mio., heldigvis skal vi ikke bruge pengene lige nu og ikke et realiseret kurstabet.

 

5. Status på Digernes tilstand

Status på nordre dige:

-  Bevoksning på digerne bliver fortsat fjernet og der må fortsat ikke plantes ting på digerne af grundejere.

- Diget slås fortsat en gang om året og det er i efteråret.

 

Status på søndre dige:
- Morsø Naturentreprise får hævet koten i løbet af 2023, når kørselsforholdene er til det vi .

 

6. Status på henvendelser

a.Strandbakkeudstykningen (medlemsbidrag til Digelaget)

Bestyrelsen er blevet enige om at bede et advokatfirma om, at vurderer om det er korrekt, at Vordingborg Kommune mener at grundene på Strandbakke udstykningen skal fritages fra at være medlemmer af Digelaget iht. kystbeskyttelses loven. Helt som alle andre sommerhuse i Ulvshale.

 

b.Beslutning om igangsætning af overslagspris fra Cowi på etablering af bølgebrydere.

Ege har kontakt med Cowi i Lyngby.
Det tager min. 1 år fra projektet opstartes til Kystdirektoratet begynder at se på en sag.
Projektbeskrivelse skal foreligge

De vil desuden hjælpe med at ansøge økonomiske bidrag fra fonde.

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med Cowi.

 

c. Andre

Der er kommet en henvendelse vedr. parkering på diget på Ulvshalevej. Hvordan vil vi agere for at undgå det.

Ege svarer og Michael undersøger hvad skilte evt. koster.

 

7. Ordinær Generalforsamling lørdag den 22. april 2023

a)     Valg af dirigent og referent - aftalt

b)     Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år. - Ege

c)     Godkendelse af det revideret regnskab 2022 - Michael

d)     Forelæggelse af budget 2023 - Michael

e)     Behandling af indkomne forslag – Ingen forslag

f)       Valg af bestyrelsesmedlemmer – Michael og Dorte på valg, villige til genvalg

g)     Valg af suppleanter – Alex og Mette er villig til genvalg

h)     Valg af Revisor – Øernes Revision indstilles

i)       Eventuelt.

 

Dorte laver indkaldelse klar og Michael lægger den op på hjemmesiden, når regnskabet er underskrevet af alle og indkalder via mail adresser fra hjemmesidens beskedservice.

Dorte og Michael tager imod i døren med medlemslister.

 

8. Lukket møde

 

9. Næste møde

 

Aftales efter generalforsamlingen

 

10. Eventuelt

I forhold til det udsendte nyhedsbrev skal vi nævne at der ikke er tale om redningsvej,

men det er en katastrofevej, der skal være plads til.