Referat af Bestyrelsesmøde 05.12.2023

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 05.12.2023 kl. 19:00

Tilstede: Ege, Michael, Dorte, Ole, Alex, Mette

 

DAGSORDEN

1. Tilføjelse til dagsorden

Intet

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr.10 den 16.11.2023

Godkendt

 

3. Valg af nyt medlem af bestyrelsen.

Suppleant Alex Friis Hansen blev valgt til bestyrelsen efter Betty Hemmingsen trådte ud af bestyrelsen 26.11.2023. Alex Friis Hansen træder ind i Bettys Hemmingsens resterende valgperiode.

 

4. Evaluering af informationsmøde den 26.11.23

Bestyrelsen var enige om, at det var et godt og informativt møde

Der var gode spørgsmål og bestyrelsen vil arbejde videre med Cowis forundersøgelsesrapport.

 

5. Evaluering af ekstraordinær generalforsamling den 26.11.23

Bestyrelsen ser med tilfredshed på, at fase 1 blev godkendt med 80% tilslutning. Bestyrelsen arbejder videre ud fra det.

Bestyrelsen tager til efterretning, at Betty Hemmingsen valgte at udtræde af bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling.

Behov for mere tid til de mange spørgsmål fra medlemmerne.

Bestyrelsen afventer endnu det endelige referat, det bliver lagt ud på hjemmesiden, når det foreligger.

Desværre blev lydoptagelsen til dirigenten af den ekstraordinære generalforsamling ikke foretaget som ellers aftalt med TV Møn.

 

6. Status på godkendelser fra Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet.

Datoer for godkendelser bliver lagt op på hjemmesiden.

  

7. Status på straks håndtering og økonomi under katastrofefonden

Vintersikring

Vintersikring pågår

Der er 9 stensætninger lagt ud ved Fællesskov

 

Der skal bruges lerjord langs Nordre dige ved Ulvshalevej. Der er taget prøver af lerjord, bestyrelsen afventer svar på om det kan bruges.

 

8. Status på Fase 1 ift. COWI´s udkast.

Ege har talt med COWI og bedt dem tage over i forhold til kommende ansøgninger jfr. Fase 1 til Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet

 

9. Ekstra bidrag februar og august 2024

Når lånefinansieringen fra Møns Bank er godkendt på den kommende ekstraordinære generalforsamling og godkendt af Vordingborg Kommune.

 

10. Nyhedsbrev

Der skal udsendes nyhedsbrev nr. 4 til medlemmerne, Alex laver oplæg.

 

11. Ekstra ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen arbejder videre med lånetilbudsoplægget fra Møns Bank.

Oplægget skal op på en ekstraordinær generalforsamling til godkendelse og herefter skal Vordingborg Kommune godkende resultatet af afstemningen.

 

12. Status på Økonomi.

Michael gennemgik økonomien, som holdt sig indenfor vores rådighedsbeløb i katastrofefonden.

 

13. Opfølgning og handling på helhedsplanen fra forundersøgelsen af COWI

Udskydes til et senere bestyrelsesmøde

 

14. Næste møde

Dato aftales senere

 

15. Eventuelt

Bestyrelsen vil se på muligheden for fremadrettet at afholde dialogmøder om de forskellige emner som der skal drøftes.

 

Der laves en fane på hjemmesiden der hedder: Ideer til klimaplan i Ulvshale