Referat af bestyrelsesmøde 30.08.2023

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 30.08.2023 kl. 19:00

Tilstede: Ege, Michael, Betty, Ole, Dorte, Alex, Mette.

 

 DAGSORDEN

1. Tilføjelse til dagsorden

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr.7 den 06.07.2023

3. Digelagets Privatlivspolitik mv, tilrettet efter bestyrelsesmødet af 6. juli 2023 til endelig godkendelse.

4. 5. årig aftale om ansvarsforsikring af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter m.m. indgået med Topdanmark.

5. Vordingborg Kommunes godkendelse af digelagets vedtægter som blev godkendt på generalforsamlingen den 30. april 2022.

6. Oplæg til opdatering af digelagets vedtægter.

7. Status på Strandbakkeudstykningen. Ansøgning afsendt til Vordingborg Kommune.

8. Status på Søndre Diges renovering i forhold til overholdelse af 2 m koten.

9. Aftaler fra mødet med Grundejerforeningen den 11. juli 2023.

10. Status på digelagets anmodning om aktindsigt modtaget fra Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet.

11. Oplæg til placering af indkøbte sten til kommende stenbølgebrydere

12. Oplæg til Digelagets kommende Beredskabsplan.

13. Oplæg til gennemførelse af sikker redningsvej langs diget.

14. Status på Økonomi.

15. Investeringsplan de næste 2 år.

16. Lukket møde

17. Næste møde

18. Eventuelt

 

1. Tilføjelse til dagsorden
Ingen tilføjelser

 

2. Godkendelse af referat
Godkendt

 

3. Digelagets Privatlivspolitik
Udkast til Digelagets Privatlivspolitik samt fortegnelse over behandling af personoplysninger 
gennemgået.
Mette, Alex og Ege ser på det til næste møde.

 

4. 5. årig aftale om ansvarsforsikring af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter m.m. indgået med Topdanmark.
2700 kr. årlig præmie
Dækker
Ansvar kr. 2.000.000
Hacking via netbank kr. 3.174.000

Bestyrelsen er enige om at der bør tegnes en forsikring.

 

5. Vordingborg Kommunes godkendelse af digelagets vedtægter som blev godkendt på generalforsamlingen den 30. april 2022.

Kommunen har godkendt vedtægterne.

 

6. Oplæg til opdatering af digelagets vedtægter
Alle tidligere vedtægter samt nuværende samles skal ses igennem.
Bedre præcisering af hvad det er der er diget.
Se på matr.nr. og stationsnr, hvor går diget til – hvor langt ind – hvor langt ud, hvad er for-diget osv.
Målsætningen skal være en mere sammenhængende vedtægt.

 

7. Status på Strandbakkeudstykningen. Ansøgning afsendt

Forventes at komme på Vordingborg kommunes udvalgsmøde i løbet af efteråret.

 

8. Status på Søndre Diges renovering i forhold til overholdelse af 2 m koten.

Lunkerne er blevet opfyldt, der er sået og rettet af.

 

9. Aftaler fra mødet med Grundejerforeningen den 11. juli 2023.

Der afholdes møde 2 gange årligt, hvor fælles relevante emner vil blive drøftet.

 

10. Status på digelagets anmodning om aktindsigt modtaget fra Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet.
Ege har gennemgået alt materiale og opdelt det i grupper.

En enig bestyrelse besluttede at Cowi bliver bedt om at se materialet igennem til fremtidig brug.

 

11. Oplæg til placering af sten til kommende stenbølgebrydere

Ege taler med Cowi om stenene kan bruges.

 

12. Oplæg til digelagets kommende beredskabsplan

Ege og Michael laver oplæg

 

13. Oplæg til gennemførelse af sikker redningsvej langs diget. (Katastrofevej)
Der er lavet oplæg i 2012 og bestyrelsen ser på materialet i efteråret.  
Berørte lodsejere vil på sigt få besked om at rydde.

Ege, Ole og Alex indgår i udvalg.

14. Status på økonomi
Økonomi blev gennemgået og godkendt.

 

15. Investeringsplan de næste 2 år
Plan fremlagt og godkendt.

 

16. Lukket møde

 

17. Næste møde

Vi afventer COWI’s rapport og aftaler møde.

 

18. Eventuelt

.