Referat af bestyrelsesmøde d 31.10.2023

Deltagere: Ege, Michael, Betty, Ole, Mette, Alex  

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra seneste møde.

2. Tilføjelser til dagsordenen.

3. Status på reetablering af digerne efter stormen 20.10.2023.

4. Status på økonomi for katastrofefonden.

5. Dagsorden til møde med Vordingborg kommune og COWI præsentation af                     forundersøgelse.

6. Dato for Orienteringsaften med COWI og medlemmerne af Digelaget.

7. Dato for ekstraordinær generalforsamling.

8. Lukket møde.

9. Eventuelt.

10.Næste møde.

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. august godkendt

 

2.Tilføjelser til dagsordenen

  • Digeovergang ved Fællesskov Strandvej: Bestyrelsen ønsker beton overgang genopbygget Katastrofevej:
  • Brug for snarlig udmelding til berørte grundejere om rydning af katastrofevej
  • Ansvarsforsikring for bestyrelsen: Undersøges til næste møde, om forsikring dækker tilstrækkeligt.
  • Reetablering af diger ved Ulvshalevej: Der fyldes op med lerjord til græskant (øverste lag). Mulighed for køb af sten undersøges nærmere.
  • Kørsel med sten: Hvis det er meget store lastbiler, skal der søges om særskilt tilladelse.

3. Status på reetablering af digerne efter stormen 20.10.2023

Det er en overordentlig travl periode for bestyrelsen. Vi følger anbefalingerne fra COWI, og der er tilladelse fra Vordingborg Kommune til at sætte arbejdet i gang med den midlertidige sikring. De nordre diger ved Ulvshalevej og Fællesskov har forskellige løsninger, fordi opbygningen af digesikring ikke er den samme. Diget ved Ulvshalevej er i Natura 2000 område, derfor er der mange begrænsninger.

  • Nedkørsel (arbejdsvej) ved Husmændenes Vej er udført. Træ fældet for at sikre adgang.
  • Sten er ved at blive leveret i depoter på stranden.
  • Forventet opstart på sikring af diger er i den kommende uge
  • Tilbud vurderes i denne uge

4. Status på økonomi for katastrofefonden

Der er cirka 7.889.000 kroner i katastrofefonden (bilag).

 

5. Dagsorden til møde med Vordingborg kommune og COWI

Forslag godkendt. Mødet afholdes den 3. november 2023. Vi ser frem til COWI`s fremlæggelse

 

6. Dato for orienteringsmøde med COWI og medlemmerne af Digelaget

Dato afklares med COWI . Fokus bliver COWI`s fremlæggelse af forundersøgelse – herunder den akutte sikring efter stormen den 20. oktober. Afholdes helst en lørdag, gerne i Mønshallerne. 

 

7. Dato for ekstraordinær generalforsamling

 Fastlægges når vi har et overblik over det samlede projekt.

 Det kommer formentlig til at koste mange penge.

 

8. Lukket møde

 

9. Eventuelt

Ege orienterede om forskellige forespørgsler: Digets placering i forhold til grund, om placering af sten på grund, stationsnumre.

  • Oversigt over dige overgange på digelagets hjemmeside bliver revideret

10. Næste møde:

Fastlægges, når vi har mere afklaring på projektet