Referat af bestyrelsesmøde 13.01.2023

Tilstede:

Ege Lau Frandsen, Michael Lippert, Betty Hemmingsen, Ole Lie, Dorte Egestad,

Alex Friis Hansen og Mette Henriksen.

 

Dagsorden:

1. Tilføjelse til dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 3 den 15.11.2022
3. Status på økonomi
4. Status på digernes tilstand
5. Status på henvendelser
     a. Strandbakke udstykningen (betaling til Digelaget)
     b. Tinglysning og godkendelse af vedtægtsændringer (Vordingborg kommune)
     c. Andre
6. Status på kontakt til
     a. Landmåler (opgørelse 2022)
     b. Andre
7. Revidering af digelagets vedtægter (Juristgennemgang)
8. Generalforsamling den 22. april 2023.
9. Lukket møde
10 Næste møde
11. Eventuelt

 

   0.Introduktion og orientering til suppleanter.

 

 1. Tilføjelse til dagsorden
 • Ingen
 1. Godkendelse af referat
 • Intet at tilføje

3. Status på økonomi

 • Katastrofefonden egenkapital står mest i værdipapirer
 • Digelagets egenkapital står mest i kontanter
 • Vi har gennem længere tid søgt, uden held, efter et pengeinstitut mere til opbevaringskonto mere, for at saldoen i Møns Bank reduceres i forhold til Garantifonden.
 • Vordingborg kommune har via ejendoms-skattet år 2023 opkrævet de manglende 50 kr. pr. sommerhus, som de ikke havde fået med i 2022
 • Fremtidsbudget på 8 års sigt blev fremlagt af Michael og debatteret. Trods prisstigninger i samfundet, fastholder bestyrelsen en årlig stigning på 50 kr. pr. år på kommende generalforsamling for budgetåret 2023. 
 • Drift budget oplæg 2023 blev fremlagt til debat og blev godkendt til brug på generalforsamlingen.
 • Der skal arbejdes hen imod at få en faglig vurdering af hele dige strækningen i 2023, der skal bruges som oplæg til fremtidig økonomi og kontingent udvikling.
 • Bestyrelsen ønsker at sætte et møde op med Vordingborg Kommune, idet de er en vigtig samarbejdspartner i vores bølgebryder projekt.

 

4. Status på digernes tilstand

 • Søndre dige, der arbejdes stadig på udbedring. Der foretages en lapning uden for tunge maskiner, der kunne ødelægger diget.
 • Ole har observeret at nogle sten ruller bort fra deres placering på digerne. Der skal ses på hvor mange steder der er tale om, evt. på kommende dige vandring.
 • Katastrofevejen på indersiden af nordre dige er ikke alle steder farbar længere jf. Par. 2 stk. 1.a.
 • I nyhedsbrev opfordrer bestyrelsen til at grundejeren sørger for 3 meters passage.
 • Der er konstateret flere rævegrave, registreres ved dige vandring

 5.. Status på henvendelser

 • Strandbakken – Vordingborg Kommune mener fortsat at grundene er fritaget for medlemskab af Digelaget.
 • Tinglysning og godkendelse af vedtægter Kommunen har godkendt vedtægterne fra 2022. Vi venter med tinglysning. Vedtægterne ligges nu på hjemmesiden.
 1. Status på kontakt til

a. Landmåler – Tilfredstillende opgørelse fra 2022 er kommet fra LE34

b. Andre – Betty laver liste over kontaktpersoner i Vordingborg Kommune

      

7. Revidering af Digelagets vedtægter (Juristgennemgang)

     Der skal laves selvstændig gennemgang efter generalforsamlingen.

     Kystdirektoratet har 16. maj.2022 lavet skabelon til et digelags vedtægter, vi skal se på om de kan anvendes som udgangspunkt og sammenholdes med Digelagets netop godkendte  vedtægter på generalforsamlingen i 2022. 

Endvidere skal der ses på tidligere udgaver af vedtægterne ajourføring af matr.numre mv.                

       

8.   Generalforsamlingen den 22. april 2023

      Bliver afholdt på Thorsvang – Palmehaven – kl. 10

      På valg:

      Michael og Dorte er begge villige til genvalg.

      Suppleanter Alex og Mette er begge villige til genvalg.

      Ege spørger Tony Nielsen som ordstyrer og Jens Mikkelsen som referent.

     

      Datoen blev lagt på hjemmesiden sidste uge.

      Indkaldelse med bilag sendes fremover kun via de oplyste mailadresser på hjemmesiden.

      Michael.

 

9.   Lukket møde

     

10. Næste møde

      3. marts kl. 15 i Foreningernes hus

 

11.   Eventuelt

 • Dige vandring arrangeres efter generalforsamling.